תיצמת

הירוס םע םולשל תילאירו תילנויצר השיג

הליחת דומלל יואר .יעמשמ-דח אלו טושפ אל אשונהו ,"רוחש" וניאו "ןבל" וניא בצמה .םייתימא םיטבל הלעמ הירוס םע םולשה
,אל וא ןכ הנניא הבושתה .םיכירצו םיצור ונחנא םצעב המ טילחהלו תילאנויצר השיגל עיגהל ידכ ,תודבועה תאו םינותנה תא
.ןכ םיאנת הזיאב אלא
.ול םידעוימ םניא הלא םיפד – "לעש ףא" לע שקעתמש ימ ,ינש דצמו ,"ריחמ לכב םולש"ל ןכומש ימ
לע ,הינשו הנושאר הגרדמ םיאנת לש ילנויצר חותינ םרואל ךורעלו ,םייביטקייבוא םינותנ ,יתדבוע עדימ שיגהל םיסנמ הלא םיפד
.הנבל הכימ ןלוגה רקוח תאמ ,תודבועהו םינותנה דומיל ךמס

 

1 הירוס םע םולש .1

.עקרה תא ונמצעל ריהבנש יאדכ – הירוס םע ןתמו אשמ להננ ךיא עובקל םישגינש ינפל

.בוט ןוצרב יד אלו ,הלילשלו בויחל ,לרוג-ירה םיאשונ םידמוע קרפה לע

."ירוטדנמה לובגה" וא "קוריה וקה" תשודק .א

לארשי יבגלו הירוס יבגל ןלוגה תועמשמ .ב

 

2 הירוס םע םולש .2

?םייטנאבלר םה םינועט הזיא ?םילוקישה תויהל םיכירצ ןכ המ .א

.ונמצע יפלכ הרטמה .ב

.הלק ךרד ןיא ,תויעבהמ קמחתהל רוסא .ג

.ינמז ןורתפל עיגהל אל הלילח .ד

 

'א םירוסה יניעב .3

.לארשי-ץרא תא םירוסה םיאור ךיא

 

'ב םירוסה יניעב .4

.םידדצהמ דחא לכ תודמע יבגל םהלש תונשרפה המו ,ויתורוקמו ךוסכסה תא םירוסה םיאור ךיא

 

םעהו תווצה ,הלשממה שאר .5

.מ"ומה תווצ ימ לש .א

.םיצימחמ םינוציקה .ב

!םוצע חוכ ןותנ ונידיב .ג

!יאנת לכב אל ךא ,ןכ תתואל :הנקסמ .ד

 

םיער םיקומינו םיבוט םיקומינ .6

ןוחבל בושחו ,םיקדצומ אל וא םייטנבלר אל םה לבא ,םתוא עומשל םיברמש םיקומינ שי – וניבירי םע חוכיובו ונלש םיטבלב
.ךכב ריכהלו תונכב םיקומינה תא

 

ןטק אוה לדבהה .7

.םילודג םניא םינוש תונחממ םילארשי לש תוילאירוטירטה םהיתופיאש ןיב םילדבהה

?לארשי תנידמל יוארה חטשה המ .א

.החטשב הריעז הנידמ לארשי .ב

.השחמהל תינוימד המגוד .ג

 

3 הירוס םע םולש .8

:שקעתהל המ לעו רתוול המב

.דיתע וא רבע .א

.קוחר דיתע וא בורק דיתע .ב

 

םולשה קמועכ הגיסנה קמוע .9

?תישעמ םג םנמאה ךא ,הפי המסיס

?םולש לש קמוע םידדומ ךיא .א

.הגיסנ תארקלו םולש תארקל םיבלשה תייעב .ב

?םיניינועמ ונחנא םולש הזיאב .ג

?םירוסה םיניינועמ םולש הזיאב .ד

.הנקסמ .ה

 

לשמכ הלוטמ .10

?ןירצקב ונתבישימ תקדצומ רתוי איה הלוטמב ונתבישי םאה

?לילגה לע ונתוכז המ ,ללכבו

 

?לזאזעל ,הזה ןלוגה םצעב והמ .11

?תנווכתמ תא המל – "ןלוג" תרמוא תאשכ

.תיטפשמ-תינידמ הניחבמ ןלוגל ההז ונניא תיפרגואיג הניחבמ ןלוגה .א

.טנאבלה ימוחתב ןלוגה לש יפרגואיגה ודמעמו ומוקימ .ב

.רצה ונבומב ןלוג שיו בחרה ןנבומב ןלוג שי .ג

.ןלוגה תולובג .ד

 

ןלוגה תולובג לש יטפשמ-ינידמה טבהה 12

?תנווכתמ תא המל – "ןלוג" תרמוא תאשכ

.םיפפוח םניאש ,םיוק דוע שיו "ינויב 4-ה וק" שיו "קוריה וקה" שי

.ןלוגה לש תינידמה הרדגהה .א

.ןלוגה לש תיטפשמה הרדגהה .ב

.םיפסונ םיוקו "ינויב 4-ה לובג" וק .ג

 

?לזאזעל ,הזה ןלוגה ללכב והמ .13

?תנווכתמ תא המל – "ןלוג" תרמוא תאשכ

.ןלוגה לע יפרגואיג עדימ

.יללכ .א

.ןלוגה ןופצ .ב

.ןלוגה זכרמ .ג

.ןלוגה םורד .ד

 

?לילגה שוביכמ ןלוגה שוביכ הנוש המב .14

לארשי תנידמב לילגה ללכוה ךיא

ם"ואה תטלחה תעבוק המ

םויה בצמה המ

לארשי ידיב לילגה שוביכ תא הירוס (אל וא) תלבקמ ךיא

 

 

דוסיה ינותנ .א – ןלוגהו לארשיב םימה .15

.טרפב לארשי תנידמבו ללכב רוזאה תונידמב םימה םימה תקוצמ

.הכירצו הקיפס :םימה ןזאמ לע םינותנ

.לארשי חש םימה ןזאמל תרנכהו ןדריה תורוקמ לש תיזכרמה םתובישח

 

 

20-ה תונשב תקולחמה .ב – ןלוגהו לארשיב םימה .16

.יתפרצה טדנמה ןיבל יטירבה טדנמה ןיב לובג הותוה 20-ה תונשב

.הירוסל לארשי ןיב יקוחה לובגכ םויכ בשחנ הז לובג

.םויכ םייטנבלר םה הדימ וזיאבו ,זא לובגה תייוותה ירוחאמ ודמעש תוחוכה יקבאמו םילוקישה המ

 

 

60-ה תונשב תקולחמה .ג – ןלוגהו לארשיב םימה .17

הדעונש תירוסה תינכתה הדמע הזכרמבש ,םימה לע המחלמ הירוסל לארשי ןיב לובגה ךרואל הלהנתה 60-ה תונשב
.לארשיל ןדריה תורוקממ םימ לש המירז עונמל

 

 

דיתעה תארקל .ד – ןלוגהו לארשיב םימה .18

?תרנכהו ןדריה תורוקמ תא הירוס ידיל רוסמל המצעל תושרהל לארשי הלוכי םיאנת וליאב

ישארה ףדל הרזח