לילגה תודלות

 

?ןלוגהמ לילגה לש ודמעמ הנוש המב

?לילגה תא םג ושרדיו םיברעה ואובי הז ירחא אמש וא ?קוספ-ףוס איה םירוסה ידיל ןלוגה תריסמ םאה

תגסל לארשי לע עודמ ,םתשיגל ,םיענכשמ םיקומינ םהל שיו ,ילארשי לילגה לש ותויה םע םלועמ ומילשה אל ןכא םיברעה .םתס תומכחתה וז ןיא
.לילגהמ

טרפ) לילגה לכ אצמנ וז הטלחה יפל .1949 רבמבונב 29 םוימ ם"ואה תרצע תטלחה אוה ,ימואלניבה קוחה תניחבמ ,לארשי תנידמ לש יקוחה סיסבה
.לארשי תנידמ ימוחתל ץוחמ (הלוחה קמעל

.חוכב שוביכ ללגב אלא ,םיימואלניב םימכסה ללגב אל הז ךא .לארשיב םויכ לילגה לולכ תאז תורמל

 

?לארשי תנידמל לילגה סנכוה ךיא

ימע-ןב עצבמב ,תואמצעה תמחלמב םיילארשי תונוחצנ תובקעב קר הילא ופרוצ ןהו ,לארשי תנידמב ,לשמל ,הירהנו וכע וללכנ אל ם"ואה תטלחה יפל
.םירחא םיעצבמבו

.לקד עצבמב לארשי ידיב השבכנ תרצנ

קר אל םהלש היה אוה .םיברעה ידיב יררהה לילגה בור רתונ ,1948 ילויב 18-ב הפקותל הינשה הגופהה תסינכ םע ,תואמצעה תמחלמ לש המויסב דוע
ידוהי בושי םוש .םורדב הפוטנ-תיב תעקב דעו ,ברעמב ןוליאו םעיחי ןיבל חרזמב תפצ ןיבש חטשה לכב וטלש םה .לעופב םג אלא ,ם"ואה תטלחה ףקותב
.הזה חטשה לכב ויה אל ל"הצ לש הדיחי םושו

.לילגה לע לארשי הטלתשה ,הגופהה לש הרפה ךות 1948 רבוטקואב ךרענש ,םריח עצבמב קר

הינשה תיצחמב ל"הצ ידיב שבכנש ינפמ קר לארשי ידיב םויכ אצמנ אוהו ,1947 רבמבונב 29-ה ןמ ם"ואה תטלחהב לארשיל ןתינ אל לילגה בור :םוכיסל
.לשמכ הלוטמ :םג הארו .הירחאו תואמצעה תמחלמ ףוסב ,1948 תנש לש

 

םייטמולפידה תוברקהו םייאבצה תוברקה

,םלועה תומוא .תרש השמו ןוירוג-ןב דוד תגהנהב ,םירידא םייטמולפיד םיצמאמו תושיחנ תוכזב םג אלא ,ל"הצ ידיב שוביכה תוכזב קר אל ,אל
התכז – םינש 7 ךשמב םיצחל לש ארונ שבכמ לומ הנתיא הדימע ירחא קר .לארשיל לילגה חופיסב ריכהל וברס ,תירבה-תוצראו הינטירב תושארב
.יבצ-ןב קחצי די תאצוה ,היסא ןליא תאמ "ךוסכסה דקומ" רפסב םיראותמ הז יטמולפיד קבאמ לע םיפלאמ םיטרפ .לילגה לע התוכזב הרכהל לארשי

 

?לילגב ןלוגה לולכ םאה

השיגה הטלש םיתע – םירוזאל ץראה תקולחל רשאב תונוש תושיג וררש תונוש תופוקתב יכ ,חכווהלו קודבל ןיינעמ םלוא .הרזומ הלאש הרואכל
ןדריה רבעמ קלחכ ןלוגה בשחנ ,םורדל ןופצמ ,יכרואה רשקל רתוי בר ךרע וסחי רשאכ :הבר תועמשמ ךכל שי ןלוגה יבגל .תיבחורה – םיתעו ,תיכרואה
העפות .םיילילגכ אלמג ישנא םמצע ואר ינש תיב ימיב יכ המוד .לילגה ןמ קלחכ בשחנ ןלוגהו ,יבחורה רשקה שגדוה ןהבש תופוקת ויה םלוא ;יחרזמה
רבעב תסנכ-יתב לש םכרדכ ,הברעמ םינופ םהמ קלח :(םינואגהו דומלתה תפוקת) תיטנזיבה הפוקתה ןמ םימודקה תסנכה יתבב םיאור הנימב תדחוימ
.לילגב תסנכ-יתב לש םכרדכ ,המורד הנופ רחא קלח וליאו ;םילשוריל הברעמ םינופה ,יחרזמה ןדריה

 

ןושאר עגרב הארנהמ הבר התועמשמו ,הלק הניא היעבה

בושל םימלוח םה .הירוסב םיטילפ-תונחמב םויה דע םייח םהיאצאצו םהמ םיבר .םיטילפל םיברע תובבר 1948-ב וכפה ל"הצ ידיב לילגה שוביכ תובקעב
ץחל יעצמאכ םתוא הריאשמו ,םיליגרה םייחב בלתשהל םהמ תענומ איהו ,הז םולח תחפטמ תירוסה הנידמה .םינושה םירפכלו הפיחל ,וכעל ,תפצל
.לילגב לארשי לש הנוטלש לוסיחל ןוזחל יוטיבכו

הירוס לש התרכה תונכל יוטיבו יאנת איה ,לארשיל ורזחי אל םה יכ הדבועב הריכמ הירוס יכ הרהבהו ,םויכ םהב םייח םהש תוצראב םיטילפה בושי קר
.לארשי תנידמב

?הירוסב הזכ יוניש תוארל הכזנ םנמאה

 

םירחאה םיפדה תיצמת

 

ישארה ףדל הרזח