1 הירוס םע םולש

.עקרה תא ונמצעל ריהבנש יאדכ – הירוס םע ןתמו אשמ להנל ונילע ךיא העד עובקל םישגינש ינפל

.בוט ןוצרב יד אלו ,הלילשלו בויחל ,לרוג-ירה םיאשונ םידמוע קרפה לע

 

."ירוטדנמה לובגה" וא "קוריה וקה" תשודק .א

יפל ,תפרצו הינטירב ידיב הוותוה ("קוריה וקה" םשב עודיה) ימואלניבה קוחב רכומה לובגה
תונשב ,ןמזמ-אל עבקנ אלא ,אנד תמדקמ שדוקמ ירוטסיה לובג אל אוה .ןהלש (!םיפלוח) םיסרטניא
תיטירב הדעוב עגיימו ךשוממ ןתמו-אשמו םינוידו המחלמ תובקעב ,םירשעה האמה לש םירשעה
.(במוקוינ–הלופ תדעו) תיתפרצ

םויכ אוהש) יטירבה טדנמה חטשב ללכיי ןלוגה בור יכ וב םכסוהש בלש היה הלא םינויד ךלהמב
יתפרצה טדנמה חטשל ןלוגה רבעוה ,רחא והשמ תרומת הקסע תרגסמב ,רתוי רחואמ קר .(!לארשי
.(הירוס םויכ)

םג אלא ,ןהימעו תוצראה ,םיבשותה תבוט לש םילוקיש קר אל ויה לובגה וק תעיבקל םילוקישה
יכ ,רוחאל טבמב ,םיעדוי ונחנא םויכ .תפרצו הינטירב תומצעמה לש םיילאירפמיא םיילבולג םילוקיש
.םיכחוגמ וליפא ,תפרצו הינטירב תניחבמ םג םיעטומ םילוקיש הלא ויה ךורא חווטל

םבורש ררבתי .םהש יפכ ועבקנ עודמו ךיא רזחשנו ,םלועב תונידמ תורשע ןיב תולובג קודבנ הבה
לובג הנושי אל" לש ןורקעה יכו ,המחלמ תובקעב בורל ,םידדצה דחא לש תיאבצ תופידע ללגב ועבקנ
ןיב תולובגה ועבקנ ךכ .חיכשהו ליגרה ללכה והז אלא ,םיגירח םירקמב אל – ץרפנ "יאבצ שוביכ ללגב
תוצרא ךותב םינאידניאל םינבלה ןיב םג ךכו ,הדנקל תירבה-תוצרא ןיבו וקיסכמל תירבה-תוצרא
,ודוהל ןיס ןיב ,םידדצה לכמ היתונכשל היסור ןיב ,ילי'צל הניטנגרא ןיב תולובגה ועבקנ ךכ ;תירבה
לכ טעמכ .הילטיאו הינמרג ,תפרצ לש הלא ןיבל הינטירב לש תוסחה יחטש ןיב ,ןטסיקפל ודוה ןיב
תמלעתמ – "שבוכל ךיישכ רכוי אל המחלמב שבכנש חטש" יכ תודסחתה בורב ם"ואב תעבותה הנידמ
.עורזה חכב היתונכשמ םישוביכ תובקעב החטש תא רבעב הביחרה המצע איהש ךכמ

לש םירשעה תונשב לובגה תא ועבקש תוטלחהב םיטרפ לע רערעלו םויכ םוקל טלחהב רתומ ןכל
חרואב קזוחמ ,במוקוינ–הלופ לובגב םיטרפ לע רערעל תורשפא לש ,הז ןורקע .םירשעה האמה
לובגה אלא ,ירוטדנמה לובגה אל היהת םינוידל אצומה תדוקנ יכ ,דסא לש ותעיבת ידי-לע ידרוסבא
ריכמ אוהש ,איה וז ותשירד תועמשמ .(ןלוגה תולובג לש יטפשמ-ינידמה טבהה :האר) "1967 ינויב 4" לש
יגשה – הז הרקמב) המחלמב יאבצ גשה תובקעב עבקנש לובג יכו ,שדוקמ וניא ירוטדנמה לובגהש ךכב
...ויבגל תויפיפ-ברח ןבומכ וזו .עבוקה אוה (1948 תמחלמב הירוס

 

לארשי יבגלו הירוס יבגל ןלוגה תועמשמ .ב

החטשל סחיב וליאו ,הנידמה חטש ללכמ %6.5 הז לארשי לש החטשל סחיב .רמק -1,300כ ןלוגה חטש
סול ריעה לש החטשמ טעמב קר לודג חטש הז ימואלניב הדימ-הנקב .החטש ללכמ %0.7 הז הירוס לש
דובכ ןוגכ םיחטשב תובישחו תילטנמיטנס תועמשמ רקיעב ןלוגל שי הירוס יבג .הינרופילקב סל'גנא
ןבומכ השק .םימו הנגה יאשונב תיתועמשמ תובישח לעב חטש והז לארשי יבגלש דועב ,ימואל
ילב דחאה דצה לש דובכה תא קפסל םיכרד שפחל שי ךא ,םיטנמיטנסו דובכ לש םיקומינ לע חכוותהל
תמחלמ ירחא ,1974 תנשב תושעל ר'גניסיק לשמל חילצה ךכ .רחאה דצה לש ישממה סרטניאב עוגפל
וכווית תובקעב ,הדיב רוסמל התואנ לארשיו ,ןלוגה לכ תא (זא םג) השרד הירוס רשאכ ,םירופיכה םוי
.דיפר תמוצ תאו הרטיינוק ריעה תא וללכש ,םיריעז םיילמס םיחטש ,ר'גניסיק לש

הניחבמ םהל הבושח הרטיינוק יכ ונעט םירוסה :הז רשקהב הרטיינוק לש הרופיס ףלאמ
םהידיל הרזחוה הרטיינוקש ירחא ,הנהו .הרטיינוק יטילפ תא הרזח בשייל םנוצר יכו ,תילטנמיטנס
ריעה תא ךא ,"השדחה הרטיינוק" םשב ריע ,םדוק םג םהידיב היהש חטשב ,התביבסב ומיקה םה
םישדח םיבושי ומיקי םירוסהש :דיתעל המגוד ילוא וזו .התממשב השוטנ וריאשה םה םהל הרזחוהש
.1967 ינפל םהב ובשיש הלאמ םינוש תומוקמב ,ןלוגה ןמ םיטילפה תא םהב םקשל

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח