2 הירוס םע םולש

 

ןכ םילוקיש הזיא הארנ הבה ,םייטנאבלר םניא םינועט הזיא (םיער םיקומינו םיבוט םיקומינ :האר) ונמצעל ונררבש ירחא
.םייטנאבלר
.דימתל םיעובק םימרוג ןיבו ףלוחהו יעגרה סרטניאה ןיב לידבהל בושח תונידמ ןיב םיסחיב

 

 

?םילוקישה תויהל םיכירצ המ

יתש לש םיימיטיגלהו םיינויחה םיסרטניאה ןיב תנגוה הרשפ אוצמל – לכ-תישאר
.תונידמה

.םיכוכיחל תורשפאה תא םצמציש וק תוותהל – תינש

םיישממ םיסרטניאב תובשחתה ירחא קר לבא) בשחתי וקהש ךרד אוצמל – תישילש
םימידקת תריציו הירוטסיה ,ימואל דובכ ןוגכ םיילנויצר-יא םימרוגב םג (םיינויחו
.םיימואלניב

.םמשייל רתוי הברה השק ,ל"נה תונורקעה תשולש תא חסנל לקש ךכל עדומ ינא

 

ונמצע יפלכ הרטמה

םימידקתה לע אל ,דיתעב םיכרצה לע ךמתסהל םיכירצ לובגה תעיבקל םילוקישה
םייושע םויה לש םייגטרטסא םילוקיש :לשמל .3 הירוס םע םולש :האר .רבעב
הצקה ןמ רושע לכב תונתשמ תויורשפאהו המיחלה תוטיש .ךרע ירסחכ רחמ ררבתהל
םינשה ךשמל תוחפל ,המיחל לש םרוגה לורטינ אטבי םולש-םכסה :דועו .הצקה לא
ואלמי העתרה-חכ םע דחי תוימואלניב תויוברע ןוגכ םייגטרטסא םימרוג .תובורקה
םימרוגב רתוול ונל יאדכו רשפא ןכל .םייטקט-םייאבצ-םייפרגואיג םימרוג לש םוקמ
.ב"ויכו "םיזרופמ םיחטש"ו "הארתה תונחת" ןוגכ ,תוטעמ םינש ךות גופי םכרעש
ןמ םירותיו םהב שורדל ,דיתעה יבגל רתוי תובושח תושירדב דקמתהל שי הז תרומת
.רחאה דצה

המ ?ותובישחו וכרע לע רומשי ןכ םרוג הזיא ?"דיתעה יבגל רתוי תובושח" תושירד ןהמ
זוקינה ןגאש ךכ לובג עובקל ונל בושח .הנידמה לש םימה םיבושח ?דיתעל רתוי בושח
,ירבדמ-יצחה ונרוזאב רומח ליבגמ םרוג םה םימ .לארשי תנידמ ידיב היהי תרנכה לש
!תאש רתיב וליפא דיתעבו ,דימת ויהיו

םוצע ןורתי תעבוק איהו ,ןמזה םע תינתשמ הניא איה ףאש ,היפרגופוטה םג הבושח
.ןלוגב ,הלעמל בשויל

,ךומריל תרנכה ןיב םימה-תשרפ וקב ,המרב רובעי לובגהש בצמ ידיל איבהל בושח ןכל
תא ריאשי אלו ,לובגה ירבע ינשמ יפרגופוטה םכרעב הזל הז םימוד םיחטש ןיב
.העקבב םהילגרל םיתוחנ ונתואו המרב םירוסה

 

הלק ךרד ןיא

40 רבכ םירבדמ םימ-תקתמה לע .רחא רוקממ םימ לע םירובידב ונתעד תא וחיסי לב
תיתועמשמ תומכב ןיאמ שי םימ ורצווי אל דיתעב םג !םולכ זאמ םדקתה אלו ,הנש
םא ,םימ םירסח המצע היכרותל .היכרותמ הלבוהב אלו הקתמהב אל – ריבס ריחמבו
דע לד לובי םינתונה םימנודה ינוילימ תא היכרותב הארש ימ לכ .דיתעב זא הווהב אל
םימ לע ךמתסמה .םימ יפדוע םשמ לבקל הפצי אל – היקשה רסוח ללגב השוב ידכ
קמחתמ אלא וניא – בטוקהמ םינוחרק תלבוהמ וא הקתמהמ ,היכרותמ ועיגיש
.ןכוסמ חרואב היעבהמ

 

םיחצנ חצנל ,יפוס לובג

לא חפסמה ,עצומה לובגה וק יכ םלועה תאו םירוסה תא ענכשל ךרד אוצמל ונילע
בלש ונניא ,תרנכה לש זוקינה-ןגא ימוחתב ללכנה ןלוגהמ קלח ותוא תא לארשי ימוחת
ףוס אוה אלא ,לארשי תנידמ לש תפסונ הבחרהל םיננכותמ םיבלש ךותמ ןושאר
.תורודה לכ ףוס דע הירוסמ תוילאירוטירטה וניתושירד

לע תיפוס הרתיו יכ ,המצע תא לכ-םדוקו ,םלועה תא ,ונתוא ענכשל תבייח הירוס וליאו
ןושאר בלש ונניא הידיל רזחויש חטשה יכו ,הלוכ לארשי תנידמ תא לסחל דעיה
תויאר ואבוה םרט יכ ,חוכשל רוסא .לארשימ םיחטש דועו דוע תחקל הפיאשב
.ךכל תוענכשמ

רפת םא וליאו .םולשה רמשנ דוע לכ ,יפוסהו עובקה לובגה אוה התע עבקייש לובגה
םיחטש שובכת לארשיש תורשפא ללוכ ,תוירחאב אשית איה – םולשה תא בוש הירוס
ןויסנל סיסב אלא וניא ירוס חטש לכש חכוהשמ ,םלועל םתוא ריזחת אלו הכותמ
.לארשי תא לסחל

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח