םיער םיקומינו םיבוט םיקומינ

?םייטנבלר םניא םיקומינ הזיא – ונממ קלחמ וא ןלוגהמ תגסל םא םיטבלב

 

הגיסנ דעב םיבר םיקומינ םילוע (ומצע םע ונתאמ דחא לכ לש חוכיוה ללוכ) םיחוכיוה ךלהמב
ךלהמב ררגהל אל דאמ בושח .ןלוגה ןמ הגיסנ דגנ םירחא םיבר םיקומינו ןלוגה ןמ לארשי לש
הבה .רקשמ העורג תיקלח תמא םימעפל .תרוקבה ינפב םידמוע םניאש םיקומינ רחא חוכיוה
:םיקומינה ןמ םידחא ןחבנ
 
"וניתובא ץרא אוה ןלוגה"
תפוקתמ תסנכ-יתב תורשע לש םהידירש םויה דע ןלוגב ורתונ .ןלוגב םידוהי ויח רבעב ,ןוכנ
הרתי .ןלוגב םיאצמנ הלוכ ץראב ולגתהש םימודקה תסנכה-יתב ידירש לכמ עברכ – דומלתה
אלמגב רתונ ,ינשה תיבה תפוקתמ תסנכ-תיב ,ונל רכומה רתויב םודקה תסנכה תיב :וזמ
.םויה דע בלה תא טיטרמ םיאמורב אלמג לש הרובגה תמחלמ רופיסו .ןלוגבש
:תודחא תוביסמ ,יעמשמ-דח חרואב ענכשמ ונניא הז קומינ ךא
רתיבו ,ןלוגהמ ןטק קלחב קר תוירוטסיהה תופוקתה בור ךשמב ערתשה ןלוגב ידוהיה בושיה
;םירחא םימע ובשי ויקלח
םימע םש ובשי תופוקתה רתיבו ,תוירוטסיהה תופוקתהמ קלחב קר םידוהיב בשוימ היה ןלוגה
;םירחא
לכ-םדוק לארשיב לולכל םיכירצ ונייה ירה – קיפסמ רבעב םידוהי תבישי לש קומינה היה וליא
ןומעב ,דעלגב – ןדריב םגו .רתויב םיקהבומה םיילארשיה םיזכרמה ,ןורמוש תאו םכש תא
םויכ דוע שרוד וניא שיא ירהו ,םימודק תסנכ-יתב ידירש םש ורתונו םידוהי ובשי – באומבו
;(?"תודג יתש" ישנא שי דוע אמש וא) לארשי תנידמב הלא םירוזא לולכל
תובשיתהה םוחתל ץוחמ הירוטסיהה תופוקת בורב ויה ןולקשאו הירהנ יכ רוכזל שי ינש דצמ
תנידמב םה הלא לכ יכ ךכ לע חוכיו ןיא ירהו ,תליאו ביבא-לת םג בורל ןהומכו ,תידוהיה
.לארשי
 
"ןלוגה לע ונמד תא ונכפש"
תאז לכב .לארשי תומחלמ יללחב ,קדצב ,םיכורכה תושגרה תמצוע ללגב ,דאמ השק קומינ הז
םילייח רתוי הברה ןלוגב תוברקה ךלהמב וגרהנ (...ונתחמשל) יכ תודוהלו ,םינכ תויהל ךירצ
.םילארשי רשאמ םירוס
 
"ןונבלב םילפונה םינב לש םד ךוסחנ"
םיבר םינשרפש ןוכנ .הירוס םע המחלמה-בצמ ןיבל ןונבלב וניתונברק ןיב חכומ רשק לכ ןיא
הירוסו ,ןונבלמ תאצל ךירצ .תרוקב ינפב םידמוע םהיצמאמ ןיא ךא ,הזכ רשק אורבל םיסנמ
.תאזכ האיצימ תששוחה איה-איה
 
"קשמד לע םייאל ידכ (ןומרחהו) ןלוגה תא םיכירצ ונחנא"
בושחל םהמ םיענומו ,םנורגב םירוסה תא םיקיזחמ ונחנא ןומרחב םיטלוש ונחנאש ןמז לכ
.לארשי תא ףיקתהל
.קשמד לע םייאל תוצרל ונל לאו ,ביבא-לת לע ומייאי ונתלוזש םיצור ונניא !דאמ ער קומינ
רתוי הברה ענכשמ קשמד לע םויא לטבל הירוס לש קומינה ,םלועה יניעבו ,ץוחהמ םדא יניעב
.קשמד לע םייאל תוצרל לארשי לש קומינה רשאמ
ןיא יכ וחיכוהו ,ןושארה םויב ןומרחה תא ונידימ םירוסה ושבכ םירופיכה םוי תמחלמב :דועו
םדב לארשיל התלע איה ,לארשיל םד הכסח אל ןומרחב ונתטילש .קשמד לע ונלש םויאב שממ
.בר
 
"םיטילפל וכפהיו םתמדאמו םהיתבמ ורקעיי םישנא"
...לבא ,ןוכנ
,םימ-רגאמ תמקה) הלענ הרטמ ןעמל םהיתב תא בוזעל היחרזאמ שורדל הנידמ לש התוכז .1
םלועמ םירבד ויה רבכו ,(בהז-הרכמ וא טפנ-הדש ,יאבצ-חטש ,למנ ,חכ-תנחת ,רכס ,שיבכ
תויגולואיכרא תוריפח רשפאל ידכ םיבשות ונופ ןאש-תיבב .תורחא תובר תוצראבו לארשיב
.תורייתל רתאה חותיפל בושח םוקמב
לש םלבסמ רשפאה לככ תיחפהל ,ינוגראו יפסכ ,לודג ץמאמ השעת לארשי תנידמש םכסומ .2
.םירקענה
לארשי ידיל ןלוגה רבעמ תובקעב יכ ,חוכשל רוסא ינש דצמו .שיא 20,000-מ תוחפב רבודמ .3
םא םגו ,שיא 120,000-ב רבודמש םינעוט שי) םיטילפל םירוס םיחרזא רתוי הברה וכפה 1967-ב
.(םיבר םיטילפ הלא ןיידע – הברהב םזגומ רפסמה
 
"ןוחטבל תואצוהב ךוסחי הירוס םע םולשה"
השורדה העתרהל םכחותמ קשנ לעו הארתה-תונחת לע קתע ימוכס איצוהל ץלאנ .בר קפס
.ןלוגה לש יגטרטסאה חטשה םוקמ תא אלמל
 
"ונהי םיחרזאה לכו חרפת הלכלכה"
.אלש ינששוח
.תאז עונמל ולדתשיו ,תירוסה הלכלכל םילארשיה תסינכמ םידחפמ םירוסה ,לכ-תישאר
וליאו ,םירישעה הזמ ונהי – תירוסה הלכלכל םילארשיה תאז-לכב וסנכיי םא ,תינש
םקיסעהב הירוסב םייחוור םילעפמ וחתפי ןוהה ילעב :םילפכ ולבסי הדובעה-ירסוחמ
.םילעופה תא ורטפי ץראבו ,לוז הדובע-חכ
 
"קשמד לש קושב רקבל לכונ"
עוסנל לכונ וליפאו ,(!םיהדמ יגולואיכרא רתא) רומדת תוקיתעב םג .קשמד לש קושב קר אל ,ןכ
.הפוריאלו היכרותל ןונבל וא/ו הירוס ךרד
!ליד גיב
םאה – תאז תושעל לכונ וליפא ךא ,תאז לכ רשפאל ידכ קיפסמ "םח" היהי םולשהש חוטב ינניא
?לארשיל ותובישח לכ םע ןלוגה לע רתוול ליבשב קדצומ ריחמ הז
 
?המ זא
שי ךוביסה הברמל – הלאכ שיו .םיענכשמ רתויו םיבוט רתוי ,םירחא םיקומינ סייגנ ואוב זא
שמתשנ אנ לא לבא .הדגנו הירוסמ לארשי תגיסנ דעב :םינוויכה ינשל דאמ םיקזח םיקומינ
וא ,דחא דצמ "םד ונכפש" ומכ ,תושגרתה םיררועמ םה (םא דחוימבו) וליפא ,םילוספ םיקומינב
.ינש דצמ "דיתעב םד ךוסחנ"

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח