ןטק אוה לדבהה

.םילודג םניא םינושה םילארשיה לש תוילאירוטירטה םהיתופיאש ןיב םילדבהה

 

הבר הדימ שי רבד לש ודוסיב יכ רוכזל ךירצ ךא (1 הירוס םע םולש :האר) רעוס ןלוגהמ הגיסנ לע חוכיוה
טהול תוחפ תויהל חוכיוה לוכי – תאז רוכזנ םא .תונושה תועדה ילעב לש םהיתופיאש ןיב הברק לש דאמ
.יניינעו עוגר רתויו
 
?לארשי תנידמל יוארה חטשה המ
.הנידמ לש תונושה תויצקנופה יולימל חטשל הקוקז לארשי תנידמש רורב
?חטשל הנידמ הקוקז המ ליבשב
;םירוגמ
;הכאלמ-יתב ,תויונח ,םידרשמ
;תיריואו תימי ,תיתשבי הרובחת
;תואלקח
;חוכו הישעת ילעפמ
;תוקיתעו תשרומ רומיש
;ףונו עבט תרימש
;רודיבו טרופס ,עדמ ,תוברת ינקתמ
עקרכ רודיב ינקתמלו םינואיזומלו ףונו עבט תורומשל ןכו ,ןולמ יתבכ תיתשתל – תורייתו שפונ
;תורייתל
;(ףרועב םינושה תוליחל םינומיא-יחטש םגו רפסב םירוציב םג) םינוש םיינוחטב םיכרצ
.לכה וניצימ אל ןיידעו
 
החטשב הריעז הנידמ לארשי
:הניחב לכמ דאמ ןטק לארשי תנידמ לש החטש יכ לכה לע םכסומ
;םלועב תונידמ לש עצוממ לדוגל סחיב
;היכרצל סחיב
;(ןונבלל טרפ םלוכ-םלוכ) הינכש בורל סחיב
.(!םלועב תופופצה תונידמה תחא איה לארשי תנידמ) היבשות רפסמל סחיב
 
תינוימד המגוד
ךשמל םירצממ יניס תא רוכחת לארשי תנידמש תורשפא קרפה לע תדמוע יכ חיננ ןזואה תא רבסל ידכ
התיה הירוסש חיננ וא .ךכל םימיכסמ ויה לארשיב תיטילופה תשקה תוצק לכ יכ ינמוד .הנש 200
ויה תוגלפמה לכ ןה – ונידיב ןלוגהשכ םולש ונמע השוע התיהו ,ןלוגב קיזחהל ךישמנש תננחתמ
.יבאז םעבחרו דירש יסוי וליפאו ,ןורש קיראו קרב דוהא :העצהה תא לבקל תודחאתמ
ריחמה המ – ירשפאה תרגסמבו .גישהל רשפא המ אלא ,יוצר המ הלאשב םניא תועדה יקוליח ןכל
םא .םעהו תווצה ,הלשממה שאר ןכו ;2 הירוס םע םולש :האר .הגיסנ-יא רובע וא הגיסנ רובע ריבסה
תילארשיה הרבחל ידמ םישק םיקזנ םורגל ילב ירוביצה חוכיוה תא רובעל חילצנ ילוא – תאז ןיבנ ונלוכ
.השקה חוכיוה םצעמ
 
םירחאה םיפדה תיצמת
ישארה ףדל הרזח