?לזאזעל ,הזה ןלוגה םצעב והמ

?תנווכתמ תא המל – "ןלוג" תרמוא תאשכ

ןלוגה תולובג לש יטפשמ-ינידמה טבהה :האר .דבלב תיקלח םיפפוחה ,םינוש םירבדל סחייתמ "ןלוג" םשה
.ןלוגה תולובג לש יטפשמ-ינידמה טבהה

 

ינידמ םוחתו יפרגואיג םוחת .א

?דציכה תינידמ הניחבמ ןלוגל ההז וניא תיפרגואיג הניחבמ ןלוגה

לכל .םיינידמה היתולובג תא םיפפוח םניא םייפרגואיגה היתולובג :לארשי-ץרא תא המגודל חקנ
תינידמ הניחבמ םויכ לולכה ,ןוילעה לילגה ןופצ תא םג תיפרגואיג הניחבמ לארשי-ץרא תללוכ תועדה
רבדל רתומ .הז ץרא-לבח חפסל הנווכ ץמש לארשי תנידמל שי וליאכ זמר לכ ךכב ןיאו – ןונבל חטשב
םהיניב לבלבל ילב ,ומצעל םהמ דחא לכ ,םיינידמ תולובגו םיירוטסיה תולובג ,םייפרגואיג תולובג לע
.ימואל דובכ לש םיישגר םימרוג ברעל ילבו

.יפרגואיגה ונבומב "ןלוג" חנומה תא ונמצעל ררבנ םעפה

 

בחרמב ןלוגה לש ומוקימ .ב

ךרואל הקולחב .בחורל הקולחבו ךרואל הקולחב םייפרגואיג םילבחל לארשי-ץרא תא קלחל רשפא
יתשל יאר ומכ לארשי-ץרא תא ךתוחה הירטמיס-וק הווהמה ,הברעה–ןדריה-תעקב לש םרוגה עירכמ
רושימ :תיברעמה הדגב לשמל ומכ ,ךרוא-תועוצרל קלחתהל הכישממ ןהמ תחא לכ .תומוד תודג
ראב תעקבו לאערזי קמע םיקלחמ בחורל הקולחב .העקבה ,יחרזמה ןורדמה ,רהה ,הלפשה ,ףוחה
(ןובשח לחנ וא) קוביה ,דרז לחנ םיקלחמ תיחרזמה הדגה תא וליאו ,תיברעמה הדגה תא עבש
.ךומריהו

.ךומריל ןופצמ ,יחרזמה ןדריה רבע לש ינופצה וקלחכ דאמ הרורב הרוצב רדגומ ןלוגה

 

רצה ןלוגהו בחרה ןלוגה .ג

:ברעמל חרזממ ,ןהש ,ךרוא-תועוצר עבראל קלחתמ ןלוגה

ומש תא םירוסה וניש ,תונמואל לש ץרפב ,הנורחאל) "םיזורדה רה"כ םג עודיה ,ןרוחה
.םיה ינפ לעמ 'מ 1750 לש םורל עיגמ ואישש ,םרו בחרנ שעג-רה והז .("םיברעה רה"ל

בורב עורפ ןכלו ,רבעמל השק ,תיפרגופוט הניחבמ דאמ רתובמ יתלזב רוזא .ה'גלה וא ,ןוכרטה
.םיערופו םידדושל טלפמ ,הירוטסיהה תופוקת

.ץראה לש האובתה-םסאכ הירוטסיהה לכב שמישש ,הרופו בחרנ רושימ ,ןשבה

ןלוגה לש םירוזא-תת העבראמ דחא אוה רצה ונבומב ןלוגהש ןאכמ .(רצה ונבומב) ןלוגה
.רצה ונבומב ןלוגל קר ןווכתנ ןלוגה לע רבדנשכ האלהו התעמ .בחרה ונבומב

 

ןלוגה תולובג .ד

.ןדרי תנידמ תטלוש ךומריל םורדמ – תינידמ הניחבמו ;דעלגה ערתשמ ,ךומריל רבעמ ,ןלוגל םורדמ
.ענכשמו רורבו דח לובג ןכ לע הווהמו ,לולתו רצ ץורעב םרוזה ,ךומריה אוה דעלגל ןלוגה ןיב לובגה

וקלחב ידמל בוט לובג הז .דאקור רהנ בשחנ םהיניב לובגכו ,ןשבה רומאכ ערתשמ ןלוגל חרזממ
לע עיבצהל השקו ,ןשבל ןלוגהמ יתגרדה רבעמ שי ינופצה וקלחב ךא ,לולתו קומע לחנה םש ,ימורדה
.םייוסמ לובג

תונורדמה לא תירושימה המרהמ רבעמה אוה ןלוגה לש ינופצה ולובג .ןומרח רה םמורתמ ןלוגל ןופצמ
.ןומרחל ןלוגה ןיב רבועה ,רעס לחנ ידי-לע וקלחב למוסמ אוהו ,ןומרחל םילועה םילולתה

תונורדמה תיתחת תא רידגהל רשפא םהיניב יפרגואיגה לובגכ .ןדריה קמע ךשמנ ןלוגל ברעממ
.הברעמ ןלוגה תמרמ םידרויה

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח