ןלוגה תולובג לש יטפשמ-ינידמה טבהה

?תנווכתמ תא המל – "ןלוג" תרמוא תאשכ

?לזאזעל ,הזה ןלוגה םצעב והמ :האר .דבלב תיקלח םיפפוחה ,םינוש םירבדל סחייתמ "ןלוג" םשה

?לזאזעל ,הזה ןלוגה םצעב והמ

ןלוגה לש תינידמה הרדגהה .א

וליאו ,םימיה תשש תמחלמ דע תירוס הטילשב היהש חטשכ םויכ ןלוגה רדגומ תינידמ הניחבמ
הב שי תאז לכבו ,תיעמשמ-דחו הרורב הרדגה וז הרואכל .תילארשי הטילשב אצמנ אוה םויה
6.5% הווהמה ,ר"מק 1,300-כ ןב חטש והז .תקולחמב םייונשה (םיבושח ךא םיריעז) םיטרפ המכ
.הירוס חטשמ 0.7% וא ,לארשי חטשמ

 

יטפשמ-ינידמ םוחתו יפרגואיג םוחת .ב

.יקלח ןפואב קר ולש תיפרגואיגה הרדגהה תא תמאות ןלוגה לש תיטפשמ-תינידמה הרדגהה

דוע לבא .יפרגואיגה ונבומב ןלוגה ימוחתב ןכא םה ינידמה ונבומב ןלוגה חטשמ ר"מק 1,200-כ
ר"מק תורשע המכ דועו ,(ןומרחה חטשמ 7% םיווהמ םהו) ןומרחב אלא ןלוגב םניא ר"מק 70-כ
תעקב ןיב רבעמה םוחתב ערתשמ אוהו ,"ןדריה תורוקמ ץרא" ול אורקל יוארש רוזאב םיאצמנ
.ןונבלה תעקבל ןדריה

ונבומב ןלוגב לולכ ונניא ךא ,תיפרגואיג הניחבמ ןלוגל םנמא ךייש ,יתועמשמ ךא ןטק ,ףסונ חטש
םיחטשו ,רימש ץובק תא לשמל ללוכ הז םוחת .תועדה לכל ילארשי חטש אוה יכ ,יטפשמ-ינידמה
תונורדמב םיפסונ םיחטשו התיסוס תא ןכו ,ןנוגו ןשבה-תובהל ,דלאס-רפכ םיצובקה דיל םינטק
.בג-ןיע דיל ןלוגה

"ינויב 4-ה לובג" .ג

:לארשיל הירוס ןיב ינידמה לובגה תא םיותמ ,םיפפוח אל ךא ,םימודו םיבורק םיוק העברא

טדנמה ןיבל הירוס לע יתפרצה טדנמה ןיב םירשעה תונשב עבקנש לובגה אוה ,קוריה וקה
לובג .במוקוינ–הלופ תדעוב תודונת-יברו םיכשוממ םינויד תובקעב ,לארשי-ץרא לע יטירבה
.םימואלה רבח לש תוטלחהב ימואלניב רושיאל ונמזב הכז הז
.1  
הפקותל הינשה הגופהה לש התסינכ םע םירמ תוברקב בצויש יפכ ,שאה-תקספה לובג
.1948 ילויב 18-ב ,תואמצעה תמחלמב
.2  
ןגס לש וכוויתב םיינשקע םינויד תובקעב םידדצה ןיב םכסוהש יפכ ,קשנה-תתיבש לובג
.1949 תנשב 'ץנאב ףלאר ם"ואה ריכזמ
.3  
ןיבש םינשה ךשמב םירוסה לש ("הליחז") תומדקתה תובקעב בצועש יפכ ,ינויב -4ה לובג
.קשנה תתיבש לובג יבגל םימכסהה תרפה ךות ,1967 ןיבל 1949
.4  

 

הניחבמ דאמ םיבושח םה ךא .םירופס ר"מק ,םועז חטשב םימכתסמ הלא םיוק 4 ןיב םילדבהה
דבכ ןעטמ םינועט םה ינש דצמ .םימה תורוקמ לע הטילש תניחבמ רקיעבו תיאבצ-תיטקט
םיקומינל רשאמ רתוי לודג לקשמ םייאבצו םיילכלכ םיקומינל תתל לכונו ןתי ימ .תישגר הניחבמ
.םיישגר

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח