?לזאזעל ,הזה ןלוגה ללכב והמ

?תנווכתמ תא המל – "ןלוג" תרמוא תאשכ

.םירוזא-תתל רוזאה תקולחו ,ןלוגה לע יפרגואיג עדימ

 

יללכ

לש החטש ומכ ךרעב ,ר"מק 1,200-כ אוה (?לזאזעל ,הזה ןלוגה םצעב והמ :האר ,רצה ונבומב) ןלוגה חטש
םיכורעה שעג-ירה הכותמ םיממורתמש ,ידמל החוטש המר תאז .תירבה תוצראב סל'גנא סול ריעה
.םורדל ןופצמ תוכשמתמה תורוש יתשב

.מ"ק 20-כ עצוממב ברעמל חרזממ הבחור ,מ"ק 60-כ םורדל ןופצמ הכרוא :הרצו הכורא המרה
הדימב הנתשמ (םיה ינפ לעמ הבוגה) םורהו ,יבקע ךא ןותמ חרואב םורדל ןופצמ תעפתשמ המרה
לככ :םילקאה םג הנתשמ םורה םע דחי .םורדב 'מ 350 דעו ןופצב 'מ 1,100 לש םורמ :תיתועמשמ
מ"מ 1,300-כ לש תומכמ :רתויב יתועמשמ יונישה .םוחה הלועו םיעקשמה םיתחופ המורד םידרויש
!םורדב םשג מ"מ 400 לש תומכל דעו ןופצב הנשל םשג

הדימב םייפואב הזמ הז םינוש םהו ,םורדו זכרמ ,ןופצ :םיקלח 3-ל ןלוגה תא קלחל הקדצה שי ןכל
.הבר

ןלוגה ןופצ

רשפא םיבר תומוקמב ךא ,הבורב תישרט ותמדא .הלוחה קמעל הברעמ םידרוי וילחנש רוזאה הז
םיעקשמה .קותמ ןבדבודו חופת דחוימב ,ירפ-יצע תעיטנל (ץמאמ לש המיאתמ העקשהב) הרישכהל
לע רקיעב איה רוזאה יבשות לש םתסנרפ .םיחופתל םיפי (בר גלש דרוי הנש לכ) זעה רוקהו םיבורמה
רישע רעי-תת םע ,רובתה ןולאו יוצמ ןולא ורקיעש ,םדוא רעיב גצוימ יעבטה חמוצה .תוריפ לודיג
.םירידנ םיבלחס ינימו תינווי תפקר רתיה ןיב ללוכה

ןלוגה זכרמ

ישרט חטשה .תרנכל חרזמ-ןופצמש הדייצ-תיב תעקב רבעל ,ברעמ-םורד-םורדל םידרוי וילחנש רוזא
.הערמל אלא ,תואלקחל םיאתמ וניא ובורו ,הלד ותמדאו

הז וקל החרזמ :"םילפמה וק" םשב עודיה ,םורדל ןופצמ ךשמנה רשי וק ידי-לע םינשל הצחנ רוזאה
,תחא תבב םילחנה םיקמעתמ "םילחנה וק" לא םעיגהב ;ףונב םרוג םיוהמ םה ןיאו ,םילחנה םידודר
.ףונב יטננימוד םרוג הוהמו קומע ץורעל לחנה רתחתמ לפמל חרזממ .לפמ רצונ םהמ דחא לכבו
לכ םימ םימרוז םילחנה בורב .הרובחתל השק לושכמו ביהרמ ןוינק רצוי אוהו ,דאמ תולולת ויתודג
.םתוא שביימו םימה תא םדאה באוש םא אלא ,הנשה

ינוריע יפוא תלעב תובשיתה הקלח :תיאלקח אל תובשיתה הרקיעב איה רוזאב תידוהיה תובשיתהה
םייעבט םייאלקח םיחטש אלל ,ינוחטב-יטסילאידיא יפוא תלעב תובשיתה הקלחו ,(ןיפסח ,ןירצק)
יצחכ) רקב הערמב קלח ,תוממחב קלח :םייאלקחה םהיפנע ונווגתה םיבושיה סוסיב םע .בושיה דיל
תומדא םידבעמ רוזאה יבשותמ קלחו ,(ןלוגב םיבשע ךחול לארשי תנידמ לש ירטה רקבה רשבמ
(הדש-ילודיג) ןלוגה םורד ,(םירישנ ירפ-יצע) ןלוגה ןופצ ומכ ,תואלקחל רתוי םיחונ ,םינכש םירוזאב
.(םייפורט ירפ-יצע) ךומרילו תרנכל םידרויה תונורדמה וא

רתיה ןיב הלדג ובו ,רובתה ןולא לש קראפ-רעי ורקיעש ,הידוהי רעיב גצוימ יעבטה חמוצה
רוזאב םיבורמ ןכ .(!םלועה לכמ ןומרחבו ןאכ קר) ןלוגה סיריא רדהנה חרפה םג לדג ןאכ .רבה-תטיח
הביהרמ העפות אוה אלמג לחנב םיסרודה תופועה ראשו םירשנה ןוניקו ,עלס-ינפשו םיאבצ ירדע
.ימואלניב הדימ-הנקב תידוחיו

ןלוגה םורד

,טעומ םשגה .םינבא אלל טעמכ ,הקומע המדא םע םיירושימו םיבחרנ תודש :יסאלק יאלקח חטש
םיכילומו וזכרמבו ןלוגה ןופצב םילודג םירגאמב םירגוא םימה תא .היקשהב םילודיג קר םילדגמו
.תרנכה ןמ הביאשב רסחה תא םימילשמו ,ןאכל היצטיברגב םתוא

ןויצל םייוארו ,רצימ לחנב ונימב דחוימ רעי ןאכ לדג ךכל ףסונ .תירבדמ העפשה תרכינ יחבו חמוצב
.ןרוחה ףוליחאו םוכרכ לש םירידנ םינימ ,הלוחכ הורמ ,הלודג תינומלח ,עובלגה סיריא ןוגכ םיחרפ

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח