םולשה קמועכ הגיסנה קמוע

 

התועמשמ המ ןוחבלו טעמ קמעתהל יואר ךא ,רדהנ תלצלצמ "םולשה קמועכ הגיסנה קמוע" המסיסה
הירוס םיכסת םא ךא ,הברה תגסל לארשי הנכומ אלמ םולש תרומת יכ רמול ןבומכ תנווכתמ איה .השעמל
.יקלח ןפואב קר ןלוגהמ לארשי גוסת – יקלח םולשל קר

 

?םידדומ ךיא

.תללוכ הגיסנמ םיזוחאב וא ,םייעמשמ-דח םירפסמב הגיסנ קמוע דודמל לק

רידגהל (...ישוקב) רשפא ?"אלמ םולש"מ %15 אוה "דאמ רק םולש" םאה ?םולש לש קמוע םידדומ ךיא לבא
אל םג ילואו תאזכ ןיאש ינששוחו ,תמכסומ הרדגה תושרוד םייניבה-תוגרד לכ ךא ,םולש %0 וא םולש %100
.םלועל תאזכ היהת

 

האלמ הגיסנו אלמ םולש תארקל םיבלש

ךשמל רצעהל םולשה לוכי הז בצמב .%25 לש הגיסנבו %25 לש םולשב ליחתנ יכ ,קשמד ץחלב ,םכסויש חיננ
– תינויער הניחבמ ךא ,םיבלשב הגיסנ עצבל רשפא תינכט הניחבמ .רצעהל הלוכי הנניא הגיסנה ךא ,הנש 200
השענ אל ןה .ןלוגה לע רותיו םע ונמלשהו ,םעה ידיב תינורקע הלבקתה איה הגיסנה הליחתהש עגרב
םע םולשה האר) וררקלו רוזחל וליפאו ,רוצעל רשפא םולש לש תוממחתה .הגיסנב בלש לכ לע םע-לאשמ
,תורופס םינש ךות עצובת איה – הגיסנ לע טלחוהש עגרבו ,המצע לשמ הקימניד הל שי הגיסנ וליאו ,(םירצמ
ליחתנ ירה ,הגיסנה הליחתמ רשאכש רורב ןכל .תויטקט תוביסמ ינמז חרואב העצמאב התוא ורצע וליפא
הירוס ידיל לשב ירפכ םינשה ךשמב לופי הזה חטשהו ,"ינמז" חטש לאכ ונידיבש חטשה תרתי לא סחייתהל
.הרומת לכ ורובע לבקנ אל םא םג

 

?םיניינועמ ונחנא םולש הזיאב

רמול רשפא .הירוס םע המחול-יא לש ןימא םכסה גישהל הלעמב ןושאר ןינע שי לארשי םעלו לארשי תנידמל
ןורמתב ךא ,ונדצמ המחול-יא גישהל סרטניא תויהל ךירצ םירוסל םג .ךרעב %20 לש קמועב םולש ילוא הזש
,לארשיל םישוע םהש הבוט תאז וליאכ םירבדה ינפ תא גיצהל וחילצה םה חקמה לע הדימע לש םכוחמ
.ונדצמ םיבאוכ םירותיו ונתאמ םישרוד םה ותרומתש ,הנעמל רותיו

,ךכ-לכ ינויח סרטניא ונרובע הווהמ ונניא – תוריית ,רחסמ-יסחי ,היצזילמרונ – המחול-יאל רבעמש המ לכ
.ןלהלש "הנקסמ" ףיעסה תא האר ןכל .דאמ םיעירפמ םימרוג הלא אקוד םירוסל וליאו

ידיב :תרוכזת) ןומרחה תגספב רקבל ,רומדת תוקיתעב לייטל לכונש :רתוי קומע םולש היהי םא דמחנ היהי
,בלח תובוחרב טטושל ,קשמד יקושב תונקל ,(הירוס ידיב הגספהו ,ןומרחה חטשמ %7 קר םויכ לארשי
תולעבב ליטסכטל תשורח-יתב תחיתפ לע םימלוח שי .הפוריאלו היכרותל ונכרדב הירוס תא תוצחל
הז ,בגא .לארשימ םיעיקשמה לא וכלי ויחוורש הירוסב וניזק תמקה וא ,םילוז םירוס םילעופ םעו תילארשי
לע זטנפל רשפא :רוכזל ונילע לכל לעמ לבא .ילארשיה ילכלכה םזילאירפמיאה :םירוסה תא דיחפמש המ
,ינשמ סרטניא הז .לארשי לש הלעמב ןושאר סרטניא ונניא הז לבא ,הירוס םע םייתוברת וא םיילכלכ םיסחי
.םיער םיקומינו םיבוט םיקומינ :הארו .וקזנ תמועל ותלעות תא לוקשל ךירצש

?םירוסה םיניינועמ םולש הזיאב

םיניינועמ םה .המחלמ תרחרחמ הנידמכ םלועב עיפוהל קיספהל םהל רשפאיש םולשב םיניינועמ םירוסה
.קשמד לע ילארשיה םויאה תרסהב םיניינועמ םה .םיפסונ םיחטש םהמ שובכת לארשיש דחפהמ ררחתשהל
תונוצר םה הלא לכ :יולגב רמול שיו .ןוחטבל םילודג ףסכ ימוכס שידקהל ךרוצה תנטקהב םיניינועמ םה
!םייבויח ףאו םיימיטיגל

החוור הלא ואיבי וליפא ,םילארשי עפש םהיתובוחרב תוארל םיצור םה ןיא ?םיניינועמ םירוסה ןיא המב
רטשמה לעו הרבחה לע (תיטרקומדו ,תינרדומו ,תיברעמ :ללכבו) תילארשי העפשה םיצור םה ןיא .תילכלכ
םזילטיפקה תוטלתשהב אלו ,םהיתבבו םהיתויונחב תוילארשי תורוחס לש הפצהב םיצור םה ןיא .הירוסב
םע םחה םולשה ןויערמ םיגגומתמה ונלצא וילע םימלוחש המ הז ירהו .תירוסה הלכלכה לע ילארשיה
.הירוס

ידכ סיסכתכ אלו תונכב םולשה לע תרבדמ ןכא הירוסש ,הב חוטב תויהל לוכי ונניא שיאש ,החנהב תאז לכ
אלא ,ללכ םולשל אל הבל רתסב ףואשל הלדח ןכא הירוסש ונייה .תולק רתיב לארשי תנידמ תא לסחל
תנידמ תא לסחל :"הלודג הירוס" לע םולחה תא דיתעב םישגהל הל רשפאיש ,יגטרטסאה הבצמ רופישל
תבשחנה ,לארשי-ץרא לע תירוסה הטילשה תא שדחלו (המויק םע המילשה אל םלועמ הירוסש) לארשי
תותיחנ איבי םולשה יכ קפס ןיא ירהש .ב םירוסה יניעב ;א םירוסה יניעב :האר ."הירוס םורד"ל םלצא
"תוחוכ לוליד" לע םימכסהה וגופיש ירחא אלא ,םינש 5 לש חווטב אל ילוא תאזו .לארשיל תינוחטב
לש םימה תורוקמ לע הטילשהו ןלוגה לש יגטרטסאה חטשה ונייה ,םיירוסה םיגשהה ךא ,"הערתה תונחת"ו
.וגופי אל – לארשי

 

הנקסמ

עובק רודיסכ ,םכסל םירוסל עיצהל םיפידעמ ונייהש ןכתי – רוחבל ונלוכי וליא לבא ,ילאיר הז םא עדוי ימ
.לארשי לע םולשו ,%20 לש קמועב הגיסנו %20 לש קמועב םולש לש רדסה לע ,ינמז אלו

 

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח