םירשעה האמב :'ב םירוסה יניעב

.םידדצהמ דחא לכ תודמע יבגל םהלש תונשרפה המו ,ךוסכסה תא םירוסה םיאור ךיא

.היתודלותו לארשי תנידמ יבגל תירוסה תוארה-תדוקנ תא דמלנש בושח

.םבל לכב וז הסרגב םינימאמ םירוסה לבא ,תודבועה לש ףוליס אוה ןלהל רמאנה לכ

תונויצה תישאר .1

ונחנא ךא ,תודידי לש הוסמב (םאש-א ,הירוס םורד ינעי) ןיטסלפ תיברעה ץראל האב תונויצה
.ונל ועמש אלש לבחו ,ודגנ ונערתהו יטסילאירפמיאהו ינטלתשה ,ינפקותה היפוא תא דימ ונעדי

הנושארה םלועה תמחלמ .2

חרזמב םיברעל תואמצע תתל תשרופמ החטבה תרומת םיכרותב םחלהל םיטירבל ונרזע
ןכו ,םידוהיל םג המוד החטבה וננובשח לע ונתנ םיטירבהש ררבתה המחלמה ףוסב ךא ,ןוכיתה
הירוסב יאמצע יברע לשממל ונתוכז תא שממל ונלש ןויסנה .םיתפרצה ידיב הירוס תא וריקפה
.ימואלניבה םזילאירפמיאה לש עורזה חוכב לשכנ

םלועה תומחלמ יתש ןיב.3

ונערתה .םיברעה וניחא ןובשח לע ,םדודיעבו םיטירבה תוסח תחת ןיתסלפב וססבתה םינויצה
.ונל ובישקה אל ךא ,תונכוסמה םהיתונווכ לע

("רורחשה" וא "תואמצעה תמחלמ" הל םיארוק םניא ןבומכ םירוסה)<1948 תמחלמ .4

הטלחה ם"ואב ריבעהל היתומיזמב תימואלניבה תונויצה החילצה הינשה םלועה תמחלמ ירחא
היחאל רוזעל התסינ הירוס .לארשי-ץראמ קלחב תידוהי הנידמ תמקה לע תקדוצ-יתלב
םיברעה וחילצה אל םידוהיל תימואלניב הרזע ללגב .וז הטלחה תמשגה עונמל םיברעה
ךותמ םיחטש שובכל החילצהש הדיחיה תיברעה הנידמה זא התיה הירוס .1948 תמחלמב
.ם"ואה תטלחהב םידוהיל הצקוהש קלחה

1949 קשנה תתיבש .5

תגסל ,דבכ יאקירמא ץחל ללגב ,זא לש ירוסה לשממה יגיצנ וצלאנ קשנה תתיבש תרגסמב
.וזרופי הלא םיחטשש יאנתב ,תידוהיה הנידמל בצקוהש המ ךותמ הירוס הקיזחהש םיחטשהמ
(ןלוגה תולובג לש יטפשמ-ינידמה טבהה :האר

1967 דע -1949מ .6

תונשנו תורזוח תורפהב התונפקות תא םימעפ תואמו תורשע לארשי החיכוה הלא םינש ךשמב
תונווכל תעדומ התיה הירוס .הירוס לע המשאה תא ליטהל ןויסנ ךות ,קשנה תתיבש לש
לש תורשפאל המצע תא הניכהו הרצבתהו ,לארשי תנידמ לש תויטסילאירפמיאה תוטשפתהה
.הירוסמ םיחטש שובכל ילארשי ןויסנ

("םימיה תשש תמחלמ" הל םיארוק םניא ןבומכ םירוסה)<1967 תמחלמ .7

תנווכו תילארשיה תונפקותה יבגל תוירוסה תונעטה תקדצב ולוכ םלועה חכונ -1967ב ןכאו
הירוס תא שובכל לארשי התסינ 1967 ינויב -9ב .היתונכשמ םיקלח שובכלו טשפתהל לארשי
תגסל ץלאנ ךא ,םתוא רצעו םישלופה דגנ הרובגב דמע רוביגהו ץימאה ירוסה אבצה .החפסלו
םידוהיה ויה – ויגיהנמ תנובתו ירוסה אבצה לש ותרובג אלמלאו) םיפדוע תוחוכ לומ ןלוגהמ
.(...הירוס לכ תא שובכל יאדוב םיסנמ

ונמד תא ונכפש .8

ינויצה ביואה לומ ץמואב ודמעש ,םירוביגה הירוס ילייח לש םמדמ היוור השודקה ןלוגה תמדא
.םפוגב ותוא ורצעו

םתמדאמ ורקענ .9

.םיטילפל םייקוחה ןלוגה יבשות ףלא-האממ הלעמל וכפה ילארשיה שוביכה תובקעב

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח