מ"ומה תווצו םעה ,הלשממה שאר

הניחבמ דאמ ןיינעמ טבה הלוע ,ויטרפו הירוס םע יופצה םכסהה ביבס תילארשיה הרבחב םויה שוטנה חוכיוב
הטלחהה רואל ,םכסהה יטרפ לע עיפשהל רוביצ לשו טרפ לש וחוכ המ :תישעמ הניחבמ דאמ בושחו ,תיטרואית
?םע-לאשמ םייקל

.וב ולעפש תוחוכה לעו ונלש םעה-לאשמ לע דמלי דיתעב הנידמה עדמל טנדוטס לכש ןכתי

 

?מ"ומה תווצ ימ לש

םה תווצה ירבחמ לודג קלח .םירוסה םע ןתונו אשונה תווצה ירבח תא הנימו רחב תישיא קרב דוהא
– הצרנ אל וא הצרנ !ונלש תווצה הז :הבושח הדבועב ריכהל ונילע תאז לכבו .ונבור יבגל םינומלא
קר אל ונתוא גציימ אוה .(ןטק אוה לדבהה :האר) השוארד לשו תרופ ןנח לש ,ךלשו ילש תווצה הז
יקומינ תאו םיבייחמה יקומינ תא עדויה תווצ הז !תיניינע הניחבמ םג אלא ,תיקוח הניחבמ
שארמ עדויה ,ללמוא תווצ הז .הלאבו הלאב בשחתמו ,(םיער םיקומינו םיבוט םיקומינ :האר) םיללושה
םירותיול םיגשהה ןיב וקה .םיגשהל ילוא עיגיש ,רשואמ תווצ הזו ,םיבאוכ םירותיו תושעל ץלאיש
לארשיל רתויב בוטה אוהש ןימאי תווצהש םוקמב אלא ,הצור היה תווצהש םוקמב רובעי אל
תווצהמ בוט רתוי עדוי אוהש ןימאהל חרזא לכ לש ותוכז .ביריה םע "קחשמ"בו םינותנה םיאנתב
:האר) רותיול וא תושקעתהל םימרוגה תובישח תליקשב הממ רתוי בושח המ וא ,גישהל רשפא המ
.ונלש תווצה הזש חוכשל ןיא לבא .תווצה לע עיפשהל תוסנל חרזא לכ לש ותוכז .<3) הירוס םע םולש
.לארשי תנידמ תבוטל לועפל הפיאש רודח אוהו .תודבועה תא עדוי אוהו .ונתוא גציימ אוה

 

?רוגס רבכ לכה םאה

,העדה לעב חרזאה ,ינאש ילב ,ותנבהכ לועפל ול רשפאלו ,תישפוח די תווצל תתל ונילע הז ללגב םאה
?וילע עיפשהל הסני

!ךפהל

:םע-לאשמ לש רושיאל םכסהה תא איבהל קרב לש תקולחמב-היונשה ותטלחה קחשמל תסנכנ ןאכ

ךותמ אלו ןובנ לוקיש ךותמ תאז השעש החנהבו ,םע-לאשמל קרב בייחתה עודמ ןיבהל תוסנל ילב
תעבוקה ,הדבוע איה ןלוגה לש היפרגופוטהש םשכ ,ןותנ ,הדבוע אוה התע םעה-לאשמ ירה – תושפט
.הב תובשחתהו תוסחייתה מ"ומה תווצל

הטלחהב ומצע תא קשיח – תועט ךותמ וא הנובת ךותמ ,סנואב םא ןיבו ןוצרמ םא ןיב – קרב דוהא
:רמולו םיאקירמאל וא/ו םירוסל אובל לוכי אוה !םינוידה ךלהמב ותוא קזחמ הז .םע-לאשמ לע
אל תאז השעא םא יכ ,רתוול לכוא אל תאז לכב ךא ,וזו-וז הדוקנב רתוונש םכתשירדב םיקדוצ םתא
.םעה-לאשמ לש ורושיא תא םכסהה לבקי

.וב ןימאמ אוהש ןוויכב דחא לכ ,וילע עיפשהל תוסנל תאז םעו ,תווצה ידי תא קזחל םיכירצ ונחנא

.הלא םיפדב העונצה יכרדב תושעל הסנמ ינאש המ הז

 

םיצימחמ םיינוציקה

ראשהל – ךפהל וא ;יאנת לכב תגסל :תוצרחנ ויתועדש ימב םיאנקמ ,םיטבלתמה ,ונחנא הרואכל
.יאנת לכב ןלוגב

לעו וניגיצנ תדמע לע עיפשהל תורשפאב וניכז ונחנא וליאו ,עיפשהל תלוכי םילוטנ םה אקוד השעמל
לע םג ותועצמאבו ,םעה-לאשמ תואצות לע ועיפשיש הלא םה ונחנא .ןתמו-אשמה תואצות
.מ"ומה תווצ תדמע

לוקה" אוה עבוקש ימ .ועבקנ רבכ םהיתועד – םעה-לאשמב רבד ונשי אל םיינוציקה לש םהיתועד
.הלא םיאנת ולבקתי אל םא ודגנו ,םימייוסמ םיאנת ואלמתי םא םכסהה דעב עיבציש הז ,"ףצה
ברסל וילע םתכימת תא גשה ןעמלו .בשחתהל קרב ךירצ ,דבלב םהיתולוקבו ,הלא לש םהיתולוקב
.בוט אל םכסה לע םותחל

.גישהל רשפאש םומיסכמה תא לארשי תנידמ רובע גישהל ,קרב לעו תווצה לע ךכ םשל ץחלנו ,הוקנ
"קדוצ" גשומ ללכב םייק םא) רתויב קדוצה תא אלו ,יטרואיתה רתויב בוטה תא שפחל ונל לא
."ירשפאה תונמא איה היטמולפידה" ירהש ,ירשפאה רתויב בוטה תא אלא ,(םימע ןיב תוקולחמב

!םוצע חוכ

.ירוביצה ןוידה ייחלב קמוס ןתונש המ הז

."להקה תעד" ידיב םוצע חוכ ןתונ הז

.הלא םיפד ןיכהל חוכה תא יל ןתונש המ הז

ךכל שיש ןימאהלו ,ךל תיארנה תירסומו תיקוח ךרד לכב ביגהל הקדצה ,ארוקה ,ךל ןתונש המ הז
.העפשה

 

הנקסמ

?םעה-לאשמ לש ינידמה ודמעמ לע הזה יטרואיתה ןוידה לכל ,תישעמ ,תיבויח הנקסמ שי םאה

!טלחהב ,ןכ

:יכ ,ותווצלו קרבל ךרד לכב תתואל :הרורבו תיעמשמ-דח איה הנקסמה

!יאנת לכב אל לבא ,הירוס םע םכסה דעב ונא

!יאנת לכב אל :תתואמש ימל תובישח שי

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח