דוסי-ינותנ .א – ןלוגהו לארשיב םימה

 

לש םילודג תורוקמ 3 קר שי ןוכיתה חרזמה לכב .היתונכש םג – לארשי-ץרא קר אל .םימב הינע לארשי-ץרא
דיתעב וקיפסי אל וא םיקיפסמ םניאו ,םות דע טעמכ םילצונמ הלא םגו .לקדיחהו תרפה ,סולינה :םימ
.בורקה

רשאמ רתוי הברה הובג זוחא – לצנל רשפאש םימה לכ תא טעמכ םויה רבכ םילצנמ לארשיב
םיקותמ םימ לש (ק"מ) םיבקועמ םירטמ ןוילימ 1,600-כ ץראב םילצנמ .םלועה תונידמ בורב
.היעבה לכ תא אטבמ ונניא ןיידע ודבל הז רפסמ םלוא .הנשל

ןמ דחא לכב םיכרוצ המכו שי םימ המכ ונייה ,ץראה ירוזא יפל םימה ןזאמ לע לכתסהל יואר
זוקינ-ןגא .זוקינה-ינגא יפל םירוזאל ץראה תא םיקלחמ םימה אשונב ןויד יכרצל .םירוזאה
תא ןחבנ םאו .םגא וא לחנ ותואל ונממ םימרוז וילע םילפונה םשגה-ימש חטשה ללכ אוה
לכ :ילילש אוה (דחא רוזאל טרפ) ץראה ירוזאמ דחא לכב םימה ןזאמ יכ הלגנ ירה – ךכ אשונה
.ךרוצ אוהש יפכמ םימ רתוי קפסמ דחא רוזא קרו ,קפסל לוכי אוהש הממ םימ רתוי ךרוצ רוזא
ץראה ירוזא רתי לכל םימ תרנכה לש זוקינה-ןגא קפסמ ןכל .תרנכה לש זוקינה-ןגא והז
קרו אוה .םירחאה םירוזאה לכ לש ןוערגה תא הסכמ אוה ךכו ,"יצראה ליבומה" תרגסמב
.אוה

ןמ הנש ידמ םימ ק"מ ןוילימ -450כ םיבאשנ ,ומצע תרנכה רוזא לש םימה יכרצ קופיסל ףסונ
.ץראה ירוזא רתי לש םימב ןוערגה תא תוסכל יצראה ליבומה תועצמאב םירבעומו תרנכה

לודג קלח .יחרזמה לילגה ןמ תרנכל םיעיגמ םימה ןמ ןטק קלח ?תרנכה לא םימה םיעיגמ ןינמ
תשולשמ םבורב םיעיגמ ןדריה ימ .ןדריהמ תרנכל םיעיגמ םימה בור וליאו .ןלוגה ןמ עיגמ רתוי
,םימהמ יצחכ קפסמ ןדה .ןדו (רינש לחנ) ינבצח ,(ןומרח לחנ) סאינב :םיירקיעה ןדריה תורוקמ
.עבר ינבצחהו עבר סאינבה

,הירוס חטשב םבור) םירוסה תטילשב סאינבהו ינבצחה תורוקמ ויה םימיה תשש תמחלמ ינפל
םירוסהו) לארשי ידיב םנמא היה ןדה רוקמ וליאו .(הירוס לובגל ךומס ןונבל חטשב םטועימ
האר .ןדה לש ןיעמהמ (!םירטמ 10 לש קחרמב ,ןכ) 'מ 10 רבע לובגה ךא ,(הז לע םג רערעל וסינ
.ב ןלוגהו לארשיב םימה

לארשיל ןדריה תורוקמ תמירז תא עונמל םירוסה וסינ םירשעה האמל -60ה תונש תישארב
תמחלמ ץורפל תוביסה תחא היה הז םנויסנו ,(ג ןלוגבו לארשיב םימה האר) היטה-לעפמ תרגסמב
ילואו ,ינבצחהו סאינבה תורוקמ לע הטילשה ונידיל הרבע םימיה תשש תמחלמב .םימיה תשש
ענכשל ךירצ – ונתלוז ידיל הלא םיחטש ורזחוי םא .ןדה ןייעממ וקחרוה םירוסה – לכמ בושח
תמירז תא עונמל םתינכת לע םלועל ורזחי אל םירוסהש ךכל םינימא תונוחטב ונתינ יכ ונתוא
.לארשיל ןדריה תורוקמ ימ

 

םירחאה םיפדה תיצמת

 

ישארה ףדל הרזח