60-ה תונשב תקולחמה .ג – ןלוגהו לארשיב םימה

 

תורשע המכ ורבע (ב ןלוגהו לארשיב םימה האר) יטירבה טדנמל יתפרצה טדנמה ןיב לובגה תייוותה זאמ
,םיימואלניבה ויתובוח תאו ויתויוכז תא השריש ,לארשי תנידמ הספת יטירבה טדנמה לש ומוקמ תא .םינש
.יתפרצה טדנמה לש ויתובוח תאו ויתויוכז תא ושרי ןונבלו הירוס וליאו

םהו ,המחלמב לארשי תנידמ תא דימשהל ולכוי אל יכ ,תעדל םירוסה וחכונ 20-ה האמל 60-ה תונש תישארב
ודביע זאו .הילא םימה תמירז תא רוצעל קר ,המחלמ אלל לארשי תנידמ תא דימשהל :קירבמ ןויער וגה
הלעתב םתוא ךילוהלו ,ןדריה תורוקמ ימ תא תחקל הנווכתהש ,הרקיו תכבוסמ ,תינרמוי תינכת םירוסה
היטהה" התנוכ תינכתה .לארשיל ועיגי אלש קר – חלמה םי רבעל םשמו ,ןדריבש הבייחומ רבעל ןלוגה ךרד
,ינבצחה ימ תא הילא סינכהל ונווכתה םש .בד רה ילגרל ,ןומרחה תולגרמל הליחתה הלעתה ."תירוסה
התיה תינכתהו ,סאינבה ןיעמ דיל שממ הלעתה תרבוע ךשמהב .ינאזו-לא ןיע ,ןיעמהמ םתוא בואשל ובשחש
ונתאמ לוזגל המיזמ ומקר םהש המוד ךכל ףסונו .לארשיל ומרזי לבל ,הכותל וימימ תא םג ןבומכ סינכהל
םימ ונתאמ עונמל ךיא תוינכת יאדוב םהל ויהו ,ידמ דבכ לושכמ םניא 'מ 10 ירהש ,ןד-ןיע ימ תא םג ךרדב
םיכלהמבו ,60-ה תונשב "לובגה-תוירקת" תא התחנהש תוינידמב בורל אוצמל רשפא ךכל םיזמר .הלא
– דבלב תחא המוזי הפקתהל הירוס האצי םימיה תשש תמחלמ לכב .םימיה תשש תמחלמב םיירוסה
.ןד-ןיע תא ונידימ שובכל הדעונש הפקתה

.התלוכי לככ "תירוסה היטהה" תודובעל העירפהו ,וז המיזמ הפי ןיעב התאר אל לארשי תנידמ יכ ןבומ
ונחלצהש ךכ .ונחוכ לכ תא ליעפהל ונלוכי אל ,םימי םתואב ונינפב ודמעש תוימואלניב תולבגמ ללגב םלוא
תובקעב קר אב תינכתה לש הלוסיח .תינכתה תא לסחל אל ךא ,הכאלמה תא םירוסה לע תושקהל םנמא
םכרד ריבעהל ללכב רשפאש ןלוגב םיחטשה לכ קר אל ונידיל ורבע זא ירהש .םימיה תשש תמחלמ ישוביכ
ילגרל ינאזו לא ןיע) ינאבצחה לש ישארה ןיעמה לע הטילשה םג ;ומצע סאינבה ןיעמ םג אלא ,תאזכ הלעת
.םידחא םירטמוליק אלא ,'מ 10 אל םויכ ונידיב שי ןדה ןיעמ ביבס – לכמ בושח ילואש המו ;(ר'ג'ע

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח