?דיתעה יבגל המ .ד – ןלוגהו לארשיב םימה

 

םצמטצהלו םימב ךוסחל דמלנ וליפא ,םהל םישורדה םימה דיתעב לארשי יחרזא תושרל ודמעי ךיא
?הכירצב

םלעתהל הסנמש ימ שי .(א ןלוגבו לארשיב םימה האר) תרנכה אוה ץראב םימל רתויב בושחה רוקמה
ךסב וז" וא "םירחא תורוקממ םימ אוצמל היהי רשפא בורקב" ןוגכ תונעטב ,יניצר ןוידמ קמחתהלו היעבהמ
."גישהל רשפא ףסכו ,ףסכ לש הלאש לכה

.הלאה תונעטה תא תוניצרב ןחבנ הבה

לארשי-ץרא דיתעב םיקנ ונחנא ירהש ,לקנב םיחטש לע רתוול לוכי ,העורפ תונדיתע לע ובהי תא ךילשמש ימ
ינא הנש םיעברא הז םלוא .םימב רוסחממ לובסנ אל םג ךכ .חטשב רוסחממ לובסנ אלו ,םידאמה לע השדח
ויה אל :הלאה םינשה םיעבראב ונייח לש םיחטשה לכב התשענ תומדקתה וזיא ובשח .םימ תלפתה לע עמוש
וילע ומלח אל ירלולס ןופלט ,םירישעלו םיאפורל קר היה יוק ןופלט ,היזיבלט ץראב התיה אל ,םיבשחמ זא
םדקתה לכה .חריה לע ךרד אל םדאו ,ץראה רודכ תא ובבס אל םינייוול .הלוגס-ידיחיל התיה תינוכמ ,ללכב
.זא התיהש ומכ שממ םויה תישעמ-יתלבו הרקיו השק ןיידע איהו ,טעמכ המדקתה אל םימ-תלפתה קר .זאמ

ידי-לע םא – הלבחלו המיסחל דעומ היכרותמ וקה :ןכוסמו העטמ אוה היכרותמ םימ תלבוה לע םולחה
אשונב תיטילופ העינכל ץחלכ וא םיריחמ תאלעהל ץחלכ ,םמצע םיכרותה ידי-לע םאו ;רחא ביוא וא הירוס
לש םייקנע םיבחרמ הארו היכרותב רבעש ימ !םימב רוסחממ המצע היכרות תלבוס ךכל ףסונ .רחא
וניבי הרהמב יכ עדוי – תודשה תא םיקשמ םניאש ללגב ,ץראב לוביהמ 20 יפ ןטק ,בולע לובי םע הטיח-תודש
םויכ יכ הדבועה .םילבגומ-יתלב םניאש ,םהלש םימב שומישב םמצע-םרובע םוצעה יוכיסה תא םיכרותה
המכ םיכרותה וניבי תורופס םינש דועב :תיטפוא תועט איה םהלש םימה תא לצנל ןיידע םיעדוי םה ןיא
.םימ תפיט לכל םיקוקז םהש

אלא ,חכוותהל רשפא-יא ךכ לע ."גישהל רשפא ףסכו ,ריחמ לש ןינע קר" אוה םימב רוסחמה יכ ןעוטש ימ שי
,םהב חלקתהלו טקרמרפוסב םיקובקבב םיילרנימ םימ תונקל ןבומכ רשפא ,ןוכנ :תוניצרב בושחל קר
היחשה-תכרב תא םהב אלמל םג ילוא .םיקובקבמ םימב םיתורשה תא חידהלו סבכל םגו ,םילכ םהב ףוטשל
.הניגה תא תוקשהלו

קזנה לע רבדל אל רבכ .הלפתהמ םירקי םימב ימוי-םוי שומישל לצנל עיצמש ימ לא סחייתהל ךירצ ךרעב ךכ
,םחפ וא טפנ ,יליסופ קלד לש חוכ וא ?(...ליבונר'צ) ימוטא חוכ הז היהיה :הלפתהה יכרצל חוכה רוציימ
?הביבסב עגופ םגו םלועב לזואו ךלוה רשאו ,ונל ןיאש

.ןיא ."םירחא תונורתפ שי" יכ חינלו קמחתהל ןויסנ ילב ,יניינע תויהל ךירצ םימהו ןלוגה לע ןוידה

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח