םיינוגריא םיכילהת - םירמאמ ימוכיס


?םינוגריא המל

לוהינה לש ודוסימו םידיגאתה תחימצ :קושה לש היצזילנויצר :א1 רמאמ
םיבכרומ םינוגריא לע תיתרוקיב הסמ :ב1 רמאמ

יופימ - תוינוגריא תוירואית

 1 קרפ ,טוקס / תוחותפו תויעבט תוילאנויצר תוכרעמ :םינוגריא :א2 רמאמ
5 קרפ ,טוקס / תוחותפו תויעבט תוילאנויצר תוכרעמ :םינוגריא :ב2 רמאמ
 טוקס לש 5 קרפ לש ףסונ םוגרת

שונא יסחיו יעדמ לוהינ :תויסאלק תוירואית

 2 קרפ רולייט - יעדמה לוהינה תונורקע :א3 רמאמ
 יעדמ לוהינו סדלנודקמ :ב3 רמאמ
 שונאה יסחי תיירואית :ג3 רמאמ

תולתה תיירואית

 שנולו ץנרול - תולתה תיירואית :א4 רמאמ
 ןוסדלנוד - תולתה תיירואית :ב4 רמאמ

תילכלכ הירואית

 הקסיעה תולע תשיג - םינוגריא תלכלכ :א5 רמאמ
 ףסונ םוגרת - הקסיעה תולע
אובמ - םינוגריאו הלכלכ :ב5 רמאמ

תידסומ הירואית

 תיביטקלוק תוילאנויצרו ינוגריא םזיפרומוזיא :לזרבה בולכ :6 רמאמ

תיגולוקא הירואית

 תיגולוקאה הירואיתה :7 רמאמ

ינוגריא הנבמ

6 קרפ ינוגריא בוציעו תינוגריא הירואית :א8 רמאמ
 השדחה תשרה תרבח :ב8 רמאמ


תינוגריא היגטרטסא

 היגטרטסא םיבצעמ קושה תוחוכ ךיא :א9 רמאמ
 ןוגריאה לש הבילה תולוכי :ב9 רמאמ

ינוגריא יוניש

םינוגריאב יונישו תוחתפתהל רבסה :10 רמאמ

םינוגריא לוהינב הקיתא

 םיילאמרופ םינוגראב תוילאנויצרה לאדיאו תוירסומ :א11 רמאמ
םינוגריא לש רסומב הדבעמ :ב11 רמאמ
 וטניפ דרופהו תלעות/תולע ילוקיש :ג11 רמאמ

הילפאו הדובע יקוח ,הדובע יסחי

ןאלו ןיאמ :הדובעה טפשמב ןויוושה :א12-13 רמאמ
 ףסונ םוגרת - הדובעה טפשמב ןויוושה
הקסעה יסחיב התואנ תוגהנתה לע תמאה :ב12-13 רמאמ


 
 

דבוע וניאש רושיקב תלקתנ םא
 םיפסונ םימוגרת יל חולשל ךנוצרב םא וא
(םיסוריומ רמשיהל ידכ ,דבלב RTF טמרופב)
:יל דיגהל רחא והשמ ךל שי םא םגו

 הנבל דדוע

 תיבה ףדל