רתאב ילש םירמאמ

 דימתלו תחא םעפ - תינוליחה תוהזה
 םידרחה םיפיטמה ינועיט סקדניא
 ךשונ וניא חחושמ ינוליח
 םישרוש לש הלאש וא ןוכנ אלה חוכיווה
 םיריקפמ ימ רכז תאו םיריקומ ימ רכז תא תעבוק תיאבצה תונברה
 טרפה תושרו לארשי דיתע !ריירפ
 ס"ש עיבצמל בתכמ
 בלענ ינוליחל הבושת דוע - תורוסא תואיגשו תורתומ תואיגש לע
 הבערה הבאשמה
 (1999 תוריחב תארקל) יללכ סויג וא העבצהה תבוח
 לזח לש היגולויבה תעידיב ןוידל תפסות

שפוח םורופל םיבתכמ

 םירופיכה םויב םינבא יקרוז לע
 םימכח םייתד ינש לע


 
 

 ,םינוקית ,תופסות ,תורעה ,תובוגת
 ,תונובלע ,תויודגנתה ,הכימת ירבד
 ארונד אסלופ יסקטו םימויא ,תוצאנ
:לא חולשל אנ
 הנבל דדוע

 תיבה ףדל