דבלב רכז ןושלב ןתניהל תוכירצ תירבעב תוארוה

.דיחיה רכזה תרוצ :עודי אל ןיממ דיחיל לעופ לש הרוצ שי תירבעב

:רשקהה יפל עבקנ העמשמ רכזה תרוצ וליאו ,הבקנ דימת העמשמ הבקנה תרוצ

.עודי אל ןימ םיתיעלו רכז םיתיעל

,"ךמיא תאו ךיבא תא דבכ" בתכנ תורבידה תרשעב ,אמגודל ,ךכ

."ךמיא תאו ךיבא תא י/דבכ" בתכנ אלו

.םאה רוכזיא ךכ לע דיעיו ,םישנהמ תומלעתה הנניא הביסה

.דחאכ תובקנלו םירכזל המיאתמ (השוגד תיב) "דבכ" יוויצה תרוצש איה הביסה

.קדצבו ,םינימה ינשל רכזה תרוצב שמתשמ ילארשיה קוחה םג

."י/רותפ" בותכל ךרוצ ןיאו ,"רותפ" ןחבמב בותכל קיפסמ ךכ

.םינימה ינשל ןווכמ הז

."תנמוסמ אלה הרוצה" םשב רכזה תרוצל תארוק תירבעה ןושלל הימדקאה

 

םימסרפמה תא בייחמ הקוסעתב תווש תויונמדזה קוחש דוע ריכזנ

.המודכו "ה/שורד" חוסינב טוקנל

לש רסמה תא שיגדמ ךדיאמו ,תירבעה תניחבמ יוגש הז חוסינ

.הדובעל הלבקב םינימה ןיב הילפא-יא

.(ןויוושה) רחא ךרע םדקל ידכ (תירבעה) דחא ךרעב קוחה עגופ ךכ

,ןטק ןויוושה תא םדקמ חוסינהש הדימה ןהו הנטק תירבעב העיגפה ןה

.העדומב תאז בתכ אל םא םג תולפהל קיסעמל רוסאש טרפב

.םייוצר םיכרע ינש ןיב תופידע רדס עובקל תסנכה לש התוכז

.הנוכנ הנניא העבקנש תירבעה ,קוח הז רשאכ םג ,ןיידעו

 

םסרפמהש ךכ ,קוחה יוניש לע בושחל היה רשפא :הנורחא הדוקנ

.םייתניב ,הזכ יוניש עצבתי אלש ףידע .רכזה תרוצב קפתסהל לכוי

,"תירבעה תא םינקתמ ונחנא" רסמה תא רגשי אל הזכ יונישש איה הביסה

."הדובעל הלבקב ןויווש לע דיפקהל רתוי ךירצ אל" רסמה תא אלא

היהי רשפא ,וילאמ ןבומל ךופהי הדובעל הלבקב ןויוושה רשאכ

.הזה קוחה תא לטבל

 

הנבל דדוע

 

תיבה ףדל