תותדה דרשמ לוטיב

.שורד אוה םא ונמצע תא םילאוש ונא ןיאש דע ,תותדה דרשמ לש ומויקל ונלגרתה

.םינפה דרשמב תד יתוריש ףגא הז ךירצש םומיסכמה .תותדה דרשמב ךרוצ םוש ןיא

.םילקש ןוילמ תואמ ששו דרילמ 2000 תנש ביצקתב עלוב הזה דרשמה

ןוילמ הנומשו םינומש האמל דחא לכ םיכוז תוברתהו עדמה ידרשמ האוושה םשל
.םילקש

.תינימשמ תוחפ הז

 

הנבל דדוע

 

תיבה ףדל