תנווקמה תירבעה תונחל תורבידה תרשע

 

תונשקעב הסינ רשא לכסותמ שלוג ידיב בתכנ הז ךמסמ

,תירבעב תונווקמ תויונחב םירצומ המכו המכ תונקל

,יטוחלא ןופלט דעו רנוטמ ,גצ דעו םיקסידמ

.ZIP ןנוכ דעו המלצממ

.םיאכדמ תונויסינ

 

.ךמסמה תא ץיפהל רתומ

תוילאוטריו תויונחל ךמסמה תא חולשל יוצרו רתומ

.אלש ולאל רקיעבו ,םיבהוא םתאש

 

 

.ךתוא סנרפמ רשא חוקלה יכונא .1

,הצור ינא המ בושחת ,רתאה תא בצעמ התאשכ

.ינממ חיוורהל לוכי התא המ אלו

 

,תשרב ךומכ ףלא דוע שי .2

.ךלצא תונקל בייח אל שממ ינא .תירבע ירבוד תורשע דועו

,רצומ ותוא תא תורכומש תויונחה לכ תא קרוס ינאשכ

.םירחתמל ךלא טושפ ינא יתוא זיגרי ךלש רתאה םא

יתבשחש עדת אל וליפא התאו םהילא עיגי ילש ףסכה

םוקמל רוזחל ןווכתמ אל ינאש ןבומכ .ךלצא תונקל

.תחא םעפ יתוא ןבציעש

 

.ושדוקל חוקלה ןמז תא רומש .3

דע הקד תוכחל אל ,קסיד תונקל ךלש רתאל יתאב

.הלעת ךלש תנבצעמה היצמינאהש

תמוסרפ אל ,תנווקמ תונחב תומוסרפ םישת לא

.םירחא לש תמוסרפ אל חטבו ,הפ רבכ ינא יכ ,ךלש

הקד יצח יל זבזבמש "אצומ אלל ביתנ" יל ריאשת לא

םישת לא .הינבב דוע ךלש רתאהמ קלחש תולגל ידכ קר

ךילהת לכש שקבל תורשפא יל ןת .תולודג תונומת

רוטילקת תונקל יתאב םא .תונומת אלל היהי הינקה

,רוטילקתה לש הנומת ךירצ אל ינא ,ןייטשנייא קירא לש

תורשפא יל ןת רחבאש ירחא .םירישה תמישר תא קר

לש הנומת ךממ שקיב אל דחא ףא .הנומת םג לבקל

שפחמ ינאשכ שטניא 19 דע 14 םילדגב םיגצ םישימח

תמישר קר ךירצ ינא .תמיוסמ הרבח לש 17" גצ

,הינק לש ךילהת לע תוקד 5 זבזבל ןכומ אל ינא .תונוכת

.יאלמב ונניא רצומהש הלגמ ינא ופוסב קר רשא

 

.תואמסיסו םיטרפ רוסמל יתוא חירכת לא .4

.חוקל סיטרכ ךלצא חתפא ינאש התא ימ המל

.ןודעומ רבח סיטרכ תושעל יתוא בייחמ אל טקרמרפוסה םג

לבקל הצור אל ינא ,ילש תדלוהה םוי המ יתוא לאשת לא

.ריכמ אל ינאש םישנאמ ראוד ילש תדלוהה םויב

הכרב תיטאמוטוא תחלושש בשחמ תינכותמ רמוחו לק

ךלצא ריאשהל הצור ינא םא רוחבל יל ןת .תיטרדנטס

םיבייחש םיספט םישת אלש יאדוובו .ילש םיטרפה תא

זא לאוש רבכ התא םא .םהב םיטרפה לכ תא אלמל

תיליפרעב 10000000 םדאה ילכוא בוחרב רגו ,3 ןב ינא

.הדמורדנא

?אל ,תלאש

 

.חמה תא לבלבת אל .5

יכה ךלש םירצומהש המכ ,ךלצא לוזש המכ יל רפסת לא

.הזמ איקמ ינא .חלצומ התאש המכ ,םיבוט

?רזוח אל ינאש ךל ריכזהל ךירצ ינא

 

.ריוואל רסוב רתא ררחשת אל .6

,בייח טושפ ,בייח התא רתאה תא ררחשמ התאש ינפל

וא לפונ ךלש רתאה םא :ותוא קודבל םישנא הברהל תתל

קדובש הז תויהל הצור אל ינא ,ךופה תירבעה תא םיאורש

אל םירושיקהמ קלח םא .ךדיקפת הז .ךליבשב הז תא

יאדכ ,חנ אל רתאה םא .הזמ לובסל ךירצ אל ינא ,םידבוע

ךלש רתאה תא ןמסמ ינאש ינפל הז תא ךל ודיגיש

.ןברוחמ רתאכ

 

.םיינזואה תא םותסת אל .7

.תונולת וא בושמ ךל תתל לק תויהל ךירצ רתאב םוקמ לכב

.תנכה התאש המישר ךותמ אל ,ישפוח טסקטב היהי בושמה

.תוקפסמ ויהיו ,םוי ךות ועיגי תונולתל תובושת

.ןנולתמל ןטק סרפ הזיא םג קיזי אל

.ךלש רתאל יתוא ריזחהל לוכי הז

 

.הקפסא ידעומב רחאת אל .8

לשיפ רתאש ירחא .םימשה דע קיפסמ הזו ,עובש הז עובש

םיבתוכמה לכ תא תיטאמוטוא ריהזמ ינא הקפסא ידעומב

.וב תונקל אל ילש

 

.ימינפ שופיח עונמ םיש .9

שפחמ ינאש המ וב ןיאש תולגל הקד עבר יל חקלש רתא

הזש רתא .האבה םעפב וילא םירזוחש רתאכ ילצא ןמוסמ

זבזבמה ינצלפ רתאכ ילצא ןמוסמ תוקד רשע וב יל חקל

.ינמז תא

 

.הלועמ תויהל גאדת .10

אל שממ וזו ,תשרב ךומכ םיבר דוע שיש ךל ריכזמ ינא

אל התא זא םילוז רתוי םה םא .םהילא תכלל היעב

לוכי התא זא רתוי לודג םלצא רחבמה םא .יתוא הארת

תא קחמא ינא זא םלצא תונקל רתוי חנ םא .ינממ חוכשל

ץמאמ ונניא תנווקמ תונח לש רתאש רוכז .ךילא רושיקה

םא .ןמזה לכ ותוא רפשלו ותוא קזחתל שי :ימעפ דח

.וק רשיל בייח התא ,רפתשה ךלש הרחתמה

:הרמא "תואלפה ץראב הסילא"ב הכלמה

תוריהמה לכב ץורל בייח התא הזה םוקמב"

."דחא םוקמב ראשהל ידכ

:רמא ןמכייר היננח

 

רוהד ךכ לכ הזה רודב

רגאהו רקחה ץורמ

רוגיפ הברמ – הרגפ הברמ

.רגפכ בושח ןרגפהו

 

 

,תוימשג תויונח ךירצ ימ תכרבב

הנבל דדוע

 

הנבל דדוע לש תיבה ףד

תובוגת