תורתוימ תופיקע

:הרדגה - תרתוימ הפיקע

.תוינש םירשע רשאמ רתוי ונתוא תמדקמ אל איה םא תרתוימ תבשחנ הפיקע

.לוציפ תארקל תופיקע ןה רתויב תוצופנה תורתוימה תופיקעה

.ולצפתי םכיכרד תוקד המכ דועב םא תינוכמ ףוקעל הביס םוש ךל ןיא

.בוט שוחינ שחנל רשפא םירקמ ינש לבא ,ולצפתי םכיכרדש תעדל רשפא יא ללכ ךרדב םנמוא

הינתנ ףלחמ דעש ריבס זא ףוחה שיבכב הנופצ ביבא לתמ עסונ התא םא .תוינוכמ יוביר
.תרתוימ התיה תחא תופיקע יתש לכמש רמוא הז .תונכשה תוינוכמהמ יצחכ רתוי דבאת
.1  
רפכל עיגהל ידכ הנופצ ביבא לתמ ףוחה שיבכב עסונ התא םא .לוציפ תארקל ,ירקיע אל דעי
.הנוי רפכ ינפל הברה תונכשה תוינוכמה בור תא דבאתש ריבס ,הנוי
.2  

.רתוי הברה אלא ,לוציפהמ רטמוליק יצח אל הז ."לוציפ תארקל" הז המ בל םישל בושח

.דחי ןובשח השענ ואוב

.הפיקעה ילב 80 םוקמב העשב םירטמוליק 90 לש תוריהמב עוסנל לכות הפיקעה םעש חיננ

?תוינש םירשע חיוורתש ידכ לוציפה תמוצמ קחרמה תויהל ךירצ המ

.ףדה תיתחתב העיתפמה הבושתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.םירטמוליק 4

.הפיקעה םע קפאתת - לוציפ יופצשכ :םמה

הנבל דדוע

תיבה ףדל