םילועמ הנכות יקדוב תויהל םילוכי ןיד יכרוע

(הזוחב לשמל) תוניפה לכ תא ןוחבל םיעדוי ,הלועמ תילגנא םיארוק ןיד יכרוע

.שומישה ראתמ תא ןוחבל ועדיי ןכלו

 

.םייטנגילטניא םה ןיד יכרוע םיטפשמ ידומילל ההובגה הלבקה ףס תובקעב

.הבר הדובעל םיליגר םה ןיד תכירעב הדובעה סמוע תובקעב

 

.הרבחלו ומצעל ליעומ םיבשחמ שיאל ליחתמ ןיד ךרוע לכ ךופהל רשפא

,הנכות קדובל ותוא בסהל רשפא – אלש ימו ,םיתנכתמ תויהל םילוכי םקלח

.האלה ןכו תוקידב תווצ שארל ךכ רחאו

 

המורת תתל לוכי םיבשחמ שיא דוע .לארשיל םולכ ףיסוי אל ףסונ דחא ןיד ךרוע
.הבושח

 

הנבל דדוע

 

תיבה ףדל