הירוס םע םכסהב רתויב הבושחה היגוסה – םימה

תורוקמ םשמ קוחר אלו (ןומרח לחנ) סאינבה תורוקמ םיאצמנ ןומרחה תולגרמל :םימה - עקר
.לארשי תנידמ לש םימה בור תא םיקפסמ הלא םילחנ ינש .ןדה

ונחנא םויכ .דאמ ךורא ןמזל קיזחהל דעונ הירוס םע םכסהה :תוחוכה יסחיו םכסהה חווט
רתוי הברה היהנ אל ילוא דיתעב והשיתמ :ןסוח םלועל אל לבא ,הירוסמ םיקזח רתוי הברה
.זא םג דמעמ קיזחהל ךירצ םכסהה .הירוסמ םיקזח

,התטילשב ויהי םה םא םג ,ןדהו סאינבה ימ תא תוטהל זיעת אל הירוס םויה :המחלמ ילב הרפה
.לארשי לש חכל ברקתהל לולע הירוס לש חכה דיתעב .םיקזח קיפסמ ונחנא יכ

חותפל המצעל השרת אל םא םג ,םכסהה תא רפהל המצעל תושרהל לכות הירוס הזכ בצמב
.המחלמב

,םימ םירסח הירוסל :םימה לע תוטלתשה איה םכסהה לש התפמ הרפה :םימה תחיקלב יותיפה
תיתיבה הכירצהו הישעתה ,תואלקחה תוחתפתה ,היסולכואה תוברתה םע ,דיתעב רתוי ורסחיו
.הירוסב

.ןדריה תורוקמ לע טולשל הכירצו ,םימה תא הכירצ לארשי :םוכיסו תונקסמ

לעו בטוקהמ םינוחרק אובי לעו היקרוטמ םימ אובי לע הנש םיעברא רבכ םירבדמ םנמוא
הלדג היסולכואה םייתניב .ךכל תוביס שיש הארנכ .םדקתמ אל רבד םושו ,םירבדמ .הלפתה
הז) םואתפ הטת הירוס םא .יתיישעתו יתיב שומישל םימה תכירצ המעו ,הנש לכב םיזוחא המכב
קיפסמ ליפתהל ידכ ןגראתהל ןמז קפסמ ונל היהי אל ,סאינבה ימ תא (םישדוח המכ לש ץמאמ
.םימ

עיבשמו חוטב ןפואב הרתפנ םימה תייעבש ונתוא ענכשל םיבייח הירוס םע םכסהב ךומתל ידכ
.ןוצר

הירוס םע םכסהה לע עקר

הנבל דדוע לש תיבה ףד

תובוגת