1.1 הסריג

שמתשמל םירופישה

:שומישה תויחונב רקיעב םה 1.0 הסריגל וז הסריג ןיב םילדבהה םישמתשמ רובע

  
רתוי לש (תובושתו תולאש) םיאושנו םיאשונל תורשפא שי וז הסריגב .ללמ תורוש יוביר
.תחא הרושמ
• 
ץבוקה תא הליכמה הירפסל סרפנ zip ץבוקב תאצמנ הנכותה .רתוי תרדוסמ הניעטה
הנכותה) הליבחה לש םינושה םיקלחה ןיב הדרפה שי ,םינוקיאה תיירפס תאו הלעפהל
(םישמתשמ אלו םיחתפמ קר ןיינעמ רשא ,רוקמה דוקו םינוניש ,ירבע קשממ ,המצע
• 
ךירצ אל .דיחי jar ץבוק לע הלופכ הציחל ידי לע ליעפהל רשפא .רתוי הלק הלעפהה
.class יצבק ןומה ךירצ אלו DOS -ל סנכהל
• 
ןושארה םירועשה גוזל אלמ ךרואב םינוניש ובתכנ וז הסריגב .הלכלכ ורקימב םינוניש
.ביבא לת תטיסרבינוא לש לוהינל הטלוקפב (ץיק רטסמס) הלכלכ ורקימב
• 

 
.Sun לש רתאהמ (2 (JRE2 הוא'ג לש הצירה תביבס תא ןיקתהל םיבייח וז הסריגל םג

 
 

תנכתמל םילדבהה

-ה ןונגנמב שומיש השענ :םינונישה תרימש ןפואב אוה ירקיעה לדבהה םיתנכתמה רובע
.םינותנה הנבמ לכ לש רוזחיאו הרימשב לברוסמה ינדיה לופיטה םוקמב ,הוא'ג לש serialization

.בר דוק קחמנ תאז תובקעב


 
 

עגרכ ןועטל רשפאש םיצבקה

 
רחאל ,v1_1.jar לע םיימעפ קילקהל שי ץירהל ידכ .(zipped) הצירל הנכומ הנכותה
.Sun לש רתאהמ 2 הוא'ג לש הצירה תביבס הנקתוהש
• 
.הצירל הנכומה הנכותה םע םיאצמנה) םינוקיאה ללוכ אל ,(zipped) רוקמה דוק • 
.ירבע קשממ • 
.(zipped) הלכלכ ורקימב ןושאר םירועש גוז לע תורזח 3 • 

 

תשרהמ הצרה ןויסנ

.java 2 לש plag-in ןפדפדל ןועטל שי תשרהמ ץירהל תוסנל ידכ

תא קודבא ינאש ליבשב הפ אצמנ הזו ,(םידוקפתהמ קלחב ץורל רומא וא) ץורל רומא אל הז
.תשרהמ הצירה לש תולבגמה


 
 

Rehearser לש ישארה ףדה

הנבל דדוע לש תיבה ףד

תובוגת