תרזעב םיירגוסבו דבלב תוליגרה ןובשחה תולועפ 4 -ב שומיש ךות 21 -ל םיעיגמ ךיא :הדיחה
1,5,6,7 םירפסמה

.ףוסה דע דומעה דרומב תדרל אנ ןורתפה תא תוארל ידכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ןורתפ

= ((6 / (1 – (5/7

6 / (2/7) = 21

 

תובוגת הנבל דדוע לש תיבה ףד

תובוגת

 

תובוגת הנבל דדוע לש תיבה ףד