יתורבתסה סקודרפ - היופצ תוירקמ

50% לש תורבתסהו ןבל תויהל 50% לש תורבתסה שי רודכ לכל .םירודכ ינש םיקרוז דכ ךותל
.תויולת ןניא םירודכה לש תויורבתסהה .רוחש תויהל

שי םא ,לל ןמסנ זא םינבל םירודכ ינש םש שי םא :םיאבה םינומיסב דכה ךותב בצמה תא ןמסנ
.שש ןמסנ זא םירוחש םירודכ ינש שי םאו ,של ןמסנ זא דחא רוחש רודכו דחא ןבל רודכ

לש תורבתסהה :תויורבתסהה ןהמ םיעדוי ונחנא ךא ,דכה ךותב בצמה המ םיעדוי ונא ןיאש רורב
.עבר איה שש לשו יצח איה של לש ,עבר איה לל

.ןבל היהי אוהש שארמ גאדנ םעפהו ,רודכ דוע דכל קורזנ התע

.ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה המ םג אלא בצמל תורבתסהה המ קר אל בצמ לכב קודבנ וישכע

ללל

היה ןבלה רודכה תפסוה ינפל בצמה םא קרו םא םייקתמ אוה יכ ,עבר איה הז בצמל תורבתסהה
.לל

.1 איה ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה זא ,ללל אוה בצמה םא

איצוהל תורבתסההש םיעדוי ונחנא םא :םינוויכה ינשב תדבוע הנורחאה הנעטהש בל םישל בושח
היהת איה יכ ,וזה הדוקנב ענכתשהל ידכ הקד ךל חק .ללל חרכהב אוה בצמה זא ,1 איה ןבל רודכ
.ךשמהב הבושח

שלל

היה ןבלה רודכה תפסוה ינפל בצמה םא קרו םא םייקתמ אוה יכ ,יצח איה הז בצמל תורבתסהה
.של

.םישילש ינש איה ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה זא ,שלל אוה בצמה םא

בצמה חרכהב זא ,םישילש ינש איה ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה םא :ןוכנ ינשה ןוויכה םג ,בוש
.שלל אוה

ששל

היה ןבלה רודכה תפסוה ינפל בצמה םא קרו םא םייקתמ אוה יכ ,עבר איה הז בצמל תורבתסהה
.שש

תורבתסהה םא ינשה ןוויכבו ,שילש איה ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה זא ,ששל אוה בצמה םא
.ששל אוה בצמה חרכהב זא ,שילש איה ןבל רודכ איצוהל

ששש

.דכב ןבל רודכ שיש עודי יכ ,ספא איה הז בצמל תורבתסהה

תורבתסהה םא :ךפיהלו ,ספא התיה ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה זא ,ששש היה בצמה וליא
.ששש אוה בצמה זא ,ספא התיה ןבל רודכ איצוהל

 

ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה בושיח

.ךילהתה לכ רחאל ,דכהמ ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה המ הארנ התע

.עבר הז 1 לופכ עבר .1 תורבתסהב ןבל ןתונ הזו ,ללל לבקל עבר לש תורבתסה שי

.שילש הז 2/3 לופכ יצח .2/3 תורבתסהב ןבל ןתונ הזו ,שלל לבקל יצח לש תורבתסה שי

.1/12 הז 1/3 לופכ עבר .1/3 תורבתסהב ןבל ןתונ הזו ,ששל לבקל עבר לש תורבתסה שי

.םישילש ינש לבקנו ,1/12 -ו שילש ,עבר רבחנ

.םישילש ינש קוידב איה ןבל רודכ איצוהל תורבתסהה ןכל

רודכ איצוהל תורבתסהה םא :םודאב תשגדומה הנקסמה תא הלעמל רבכ ונקסיהש רכזינ התע
.שלל אוה בצמה חרכהב זא ,םישילש ינש איה ןבל

.שלל אוה בצמה :דכה ךותב בצמה המ תואדווב קיסהל םילוכי ונחנאש ןאכמ

.דכה ךותב בצמה המ םיעדוי אל ונחנאש ךכל הריתסב הז

 

.זמר םדוק םסרפא ילואו ,בורקב םסרופי ןורתפה

 

הנבל דדוע לש תיבה ףד

תובוגת