רוזמרב תוינוכמ תריפס םע תופיקע תריפס הוושה

:םיקלח ינש ןב ףלאמ ליגרת עיצמ ינא

,ךינפל וסנכנ תוינוכמ המכ רופסת ,סמועה תועשב ךורא רוזמרב הכחמ התאש האבה םעפב :1
ןמזה תא לבקל ידכ ,תוינוכמה רפסמל רוזמרב הנתמהה ןמז תא קלח .ןמזה תא דודמת ליבקמבו
.ךינפלש תינוכמ לכ ךתוא תבכעמ ןמז המכ :רמולכ ,תינוכמל

תוינוכמ המכ רופסת ,העש יצחמ רתוי תכשמנ העיסנהשו ,דאמ רהממ התאש האבה םעפב :2
.תופיקע תבורמ הגיהנב תכסח המכ הארתו ,תינוכמל ןמזב ליפכת האצותה תא .ףוקעל תחלצה

 

:תנכוסמ יצח וא תנכוסמ הפיקע לכ ינפל בושחל לכות םירפסמה תא לבקתש ירחא

?וזה הפיקעב ךוסחל ךלוה ינא ןמז המכ

.הפיקעה לע לבח שממש טעומ ךכ לכ אוה ןמזה ללכ ךרדב

 

.ןוכיס םושו ץמאמ םוש הווש אל הזש ןמז טעמ ךכ לכ תכסוח הפיקע :םמה

 

הנבל דדוע

תיבה ףדל