- הנבל דדוע לש תיבה ףד -

תישפוח הנכות

Rehearser - ןונישלו הרזחל רזע

 םיממ

 תותדה דרשמ לוטיב
 םילועמ הנכות יקדוב תויהל םילוכי ןיד יכרוע
 תנווקמ הידפולקיצנא
 ןכותו הנכות תויתשת םדקי תויתשתה דרשמש יואר
 תנווקמה תירבעה תונחל תורבידה תרשע
 HTML -ל Word -מ הרמהל (יבמופ דוק , םניח) תישפוח הנכות
 דבלב רכז ןושלב ןתניהל תוכירצ תירבעב תוארוה
 (14.1.00) הירוס םע ןתמו אשמב רתויב הבושחה היגוסה םה םימה
 הגיהנ לש םיממ
הרובחת יניירבעל תנקתמ השינע תכרעמ


 
 
 םיינוגריא םיכילהת - םירמאמ ימוכיסרתאב ילש םירמאמ

 דימתלו תחא םעפ - תינוליחה תוהזה
 םידרחה םיפיטמה ינועיט סקדניא
 ... םיפסונ םירמאמ

תודיח

 ךבוש תודיח
 1,5,6,7 תרזעב 21 -ל םיעיגמ ךיא
 היופצ תוירקמ - יתורבתסה סקודרפ
 םילגעמב רושימה תקולח


 

 רתאב  רפסמ רוקיב והז

דבוע וניאש רושיקב תלקתנ םא
:יל דיגהל רחא והשמ ךל שי םא םגו
 הנבל דדוע