תנווקמ הידפולקיצנא

חנומ לכל דחא ירבע רתאל הנפמ רשא ,ידפולקיצנא רתא תונבל םוקמ שי

.הדיפקב ורחביי םירתאה .הידפולקיצנא ומכ ,הלאש לכלו

 

,ליכמ אוהש םירושיקה יפל רחביי אל רתא

.ומצע וב ןכותה יפל קר אלא

 

,רחא רתאב רתא ףילחהל עיצהל לכוי םדא לכ

.ךרעה ותואל םירתא ינש ויהי אל ךא

.בותכל דוע שי רשא םירתא לש המישר היהת

 

,ףד בותכל ושקבתי ןויע ירפס יבתוכ

.רפוסה םשו רפסה םש ףדב ןייוצי הרומתבו

 

,שופיח יעונמ םימייקש תורמל וזכ הידפולקיצנאל םוקמ שי

.חנומל םיאתמ יכהש הז תא אצמו םיבר םירתא קדב םדא הידפולקיצנאב יכ

,שופיח יעונמל םוקמ םג ןבומכ שי

.רתוי תומכחותמ שופיח תויורשפאו עדימ רתוי שי םהב יכ

 

תואטיסרבינואה יתשמ תחא ידי לע םקות וזכ הידפולקיצנאש רשפא

.תירבעה הטיסרבינואהו ביבא לת תטיסרבינוא ,הנידמב תוליבומה תויללכה

 

הנבל דדוע

 

תיבה ףדל