הגיהנ לש םיממ

ונתוא תומדקמ תופיקעה המכ

רוזמרב תוינוכמ תריפס םע תופיקע תריפס הוושה

תורתוימ תופיקע

תוימיטיגל אל תופיקע

הפיקעהו תוריהמה לש היגולוכיספה

הנבל דדוע

תיבה ףדל