הפיקעהו תוריהמה לש היגולוכיספה

.ןוחטבבו תוריהמב שיבכה ךרואל קחרמה תא רובעל איה ונלש הרטמה

ףונה ,שיבכה :םתוא סופתלו םהב טיבהל םירבד השולש ונל שי שיבכב םיעסונ ונחנא רשאכ
.תונכשה תוינוכמהו

שיבכה

השק .שיבכה תא םירבוע ונחנא בצק הזיאב םישיגרמ ךכ לכ אל ונחנא ןכלו ,דיחא אוה שיבכה
רתוי םיעיפשמ ותוכיאו שיבכה בחור ,תינוכמה בצמ ללכ ךרדבו ,שיבכהמ תוריהמה תא שיגרהל
.המצע תוריהמה רשאמ תוריהמה תסיפת לע

ףונה

.תויוריהמה לכב טאל םרוז קוחרה ףונה .תויוריהמה בורב שטשוטמ הארנ ונל בורקה ףונה

.ףונל הגיהנהמ בלה תמושת תא חיסהל אלו ,תוינוכמה לעו שיבכה לע רקיעב לכתסהל יואר ןכ ומכ

תונכשה תוינוכמה

.ונלשל המוד ןהלש תוריהמהש איה הביסה .תונכשה תוינוכמה אוה ונתביבסב דיחא ונניאש רבדה

תא םינשמ ונחנא רשאכ ספתנו רכינ ןפואב הנתשמ ותמירז תוריהמ רשא דיחיה רבדה והז
.תוריהמה

תוינוכמ רתוי הברהו ,ןמז ךשמ ותואב טעמכ םיעיגמ ונחנא זא ,טאל רתוי תצק םיעסונ ונחנא םא
.ונתוא תופקוע

רתוי םיפקוע ונחנאו ,ןמז ךשמ ותואב טעמכ םיעיגמ ונחנא זא ,רהמ רתוי תצק םיעסונ ונחנא םא
.תוינוכמ

רעפה .הילשא וז ךא ,רהמ רתוי הברה םימדקתמש השוחת תנתונ רתוי הריהמה העיסנה ןכל
.דאמ ןטק יתימאה

.היוארה תוריהמב גוהנלו םייגולוכיספה םיטיסמהמ םלעתהל תעדל בושח

 

.תיתועמשמ הדימב רתוי םדקומ ךתוא האיבמ הניא רתוי הריהמ העיסנ וא הפיקע :םמה

 

הנבל דדוע

תיבה ףדל