ךבוש תודיח

1 המר

.תודוקנ םעו םיספ םע שי עבצ לכמ .םימודאו םינבל ,םילוחכ םיברג שי הרגמב
?םאות גוז םילבקמש דע איצוהל שי םיברג המכ
.1  
יכ חכוה תורעש ףלא האממ רתוי אל שי דחא לכל .םישנא 333,333 שי הפיחב
.תורעשה רפסמ ותוא םהל שיש םישנא 4 הפיחב שי
.2  
.ךיראת ותואב ודלונש השולש שי יכ חכוה .םידימלת 800 שי רפס תיבב .3  

2 המר

a,b םירפסמ םימייק :חכוה (ימדקא יטמתמ עקר תשרוד וז הדיח)
.ילאנויצר אוה a תקזחב b -ש ךכ םיילאנויצריא
.1  
ינש תוחפל םנשי יכ חכוה .והשלכ רדסב ,6 דע 1 -מ םירפסמה םימושר היבוק לע
.תונכש תועלצ לע םיאצמנה םיבקוע םירפסמ לש תוגוז
.2  
רדחב שיש הארה .תחא םעפמ רתוי םידי וצחל אל םינש ףא .םישנא n שי רדחב
.םידי לש רפסמ ותוא וצחלש םישנא ינש
.3  

3 המר

המכ :(1993 ,הירגנוה ,טשפדוב ,הירגנוה-לארשי תימואל-ודה תורחתהמ הלאש)
חירצ רשאמ רתוי לע םייאי אל חירצ ףאש ךכ טמחש חול לע ביצהל רשפא םיחירצ
?דחא
.1  
ינש .םינאידניא שי םיצע השימח לע .ידממ-ודה גירשה תודוקנב םילותש םיצע
םיצעה ןיב רשקמש וקה לע םיצע ןיא םא קרו םא הז תא הז םיאור םינאידניא
םיאור םניא רשא םינאידניא ינש םנשיש הארה .םינאידניאה ינש םיבשוי םהילעש
.הז תא הז
.2  
תא זיזהל רשפא יכ חכוה .1 -מ לודג חטש תלעב רושימב תודוקנ תצובק הנותנ
.גירש תודוקנ יתש תוחפל ליכתש ךכ הליבקמ הזזה הצובקה
.3  
קחרמהש םיתש שיש חכוה .תודוקנ תחא דועו עובירב n תואצמנ 1 עלצ לעב עובירב
n יקלח 2 שרוש לע הלוע וניא ןהיניב
.4  
ינש שי זא <1,2,…,2n}} םירפסמה ןיבמ םירפסמ n+1 םירחוב רשאכש חכוה
.םירז םירפסמ
.5  
םוסח שלושמ) תועלצ יווש םישלושמ 1993 םימוסח הדיחי ךרואב עלצ לעב עובירב
הדוקנ שיש חכוה (.עובירה ףקה לע םיחנומ וידקדק לכש שלושמ אוה עובירב
.םישלושמ 499 תוחפל לש םיפקהה לע תאצמנה
.6  
:(יאקיטמתמ לש םש אוה יזמר) םישנא השישב םידי תוציחל וא ,3-3 יזמר .7  

ץחל םהיניב גוז לכש השולש שיש וא זא ,רדחב םיאצמנ םישנא השיש םאש חכוה
.םידי ץחל אל םהיניב גוז ףא רשא השולש שיש וא ,םיידי

 

4 המר

קחרמב םיתש שיש חכוה .תודוקנ 300 תואצמנ הדיחי ךרואב עלצ לעב עובירב
.1/25 -מ ןטק
.1  
ןהיניב קחרמהש םיתש שיש חכוה .תודוקנ 400 ואצמנ הדיחי עלצ תלעב היבוקב
.5/31 -מ ןטק
.2  

5 המר

תעבט שיש חכוה .תודוקנ 100 תומוסח 16 סוידרב לוגיעב (הנורא יבצ לש הלאש)
.תודוקנ 14 תוחפל הסכמ תעבטה ספש ךכ 3 ינוציח סוידרו 2 ימינפ סוידר תלעב
.1  
,הסטוי ,רעונל הקיטמתמב 26 -ה תימואלניבה הדאיפמילואה ךותמ הלאש)
ןיא םהמ דחא ףאל רשא םייעבט םירפסמ 1995 לכ ןיבש חכוה :(1995 דנלניפ
רפסמ לש תיעיבר הקזח איה םתלפכמש העברא שי 26 -מ לודג ינושאר םרוג
.יעבט
.2  

 

ילש תודיח

םייאי אל חירצ ףאש ךכ טמחש חול לע ביצהל רשפא ,רתויה לכל ,םיחירצ המכ :2 המר
.רתוי רשפא יאש חכוה ?רחא חירצ ףא לע

 

?םיכלמ המכו :3 המר

 

(םינוש תונורתפ 4 ריכמ ינא) ?םיצר המכו :3 המר

 

ילב טחמש חול לע םיצר לש יברמה רפסמה תא םישל הדיחיה ךרדהש חכוה :5 המר
.ףקהה לע םיאצמנ םיצרה לכ רשאכ איה רחא דחא ףא לע םיאי דחא ףאש

 

רבוע יפוסניא רשי רוניצ :רוניצה תאיצמ תייעב (הקיטמתמב ימדקא עקר יוצר) :5 המר
תידממ דח הריפחב רוניצה תא אוצמל שי .ןותנ הדיחי לוגיע ךתוחו המדאל תחתמ
תלאש .הרישק תויהל תבייח הנניאו המוקע תויהל הלוכי הריפחה .רשפאה לככ הרצק
.ןורתפל ןותחת םסח אצמ .4.8 -מ ןטק ןורתפ עודי .ןיידע החותפ ירעזמה ךרואה

 

הנבל דדוע לש תיבה ףד

תובוגת