םילגעמל רושימה תקולח

.ץוחו םינפ ,םיקלח ינשל רושימה תא קלחמ לגעמ

.תומרגאיד ינימ לכב לבוקמ הזו ,םיקלח העבראל רושימה תא קלחל רשפא םילגעמ ינשב
.םיקלח הנומשל רושימה תא קלחל רשפא םילגעמ השולשב

.חילצמ אל הז לבא ,םיקלח 16 -ל םילגעמ 4 תרזעב רושימה תא קלחל היהי רשפאש םיפצמ ונייה
.םיקלח 15 -ל אל םג

.םיקלח 14 רשאמ רתויל םילגעמ 4 תרזעב רושימה תא קלחל רשפא יאש חכוה :הדיחה

.ףדה תיתחתל תדרל שי ןורתפה תא תוארל ידכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ןורתפ

לע תאצמנ הנניאש הדוקנמ ליחתהל דיפקנ .יעיברה לגעמה תא םיטטרשמ רשאכ הרוק המ ןנובתנ
.רחא לגעמ ףא

:םירקמ ינשב רצונ שדח חטש

.ןושארה ךותיחל טרפ ,רחא לגעמ ךתוח לגעמ רשאכ .1  
.רגסנ לגעמה רשאכ .2  

.דחא חטש ףיסומ אוה זא ,םימדוק םילגעמ ךתוח אל יעיברה לגעמה םא

חטש הז יכ) ךותיח לכל דחא חטש קוידב ףיסומ אוה זא םירחא םילגעמ ךתוח יעיברה לגעמה םא
.(הריגסל דחא חטש דועו ןושארל טרפ ךותיח לכל דחא

הזש ,קישהל וא ךתחהל אל ללכב םג םילוכי םה) םיימעפ רתויה לכל ךתחהל םילוכי םילגעמ ינש
.(דחא ךותיח

ךכבו ,םימדוקה םילגעמה תשולש תא םימעפ שש רתויה לכל ךותחל לוכי יעיברה לגעמה ןכל
.םיחטש 14 לכ ךס .םדוק ויהש םיחטשה תנומשל םיחטש השיש רתויה לכל ףיסוהל

ןפואבו ,הרשע דוע ישישה לגעמה ,םיחטש הנומש דוע רתויה לכל ףיסוהל לוכי ישימחה לגעמה
.םיפסונ םיחטש 2N - 2 דוע ףיסוהל לוכי N -ה לגעמה יללכ

םילגעמ N -ש ןתי (ספא אלו 1 אוהש) ןושארה רבאל בל תמושת ףורצב ינובשח רוט לש םוכס
.0 -מ לודג N רובע ,םיקלח N*N – N + 2 -ל רושימה תא םיקלחמ

 

הנבל דדוע לש תיבה ףד

תובוגת