תויתשתו הנכות תויתשת םדקי תויתשתה דרשמש יואר
ןכות

 

.תימואל תובישח תלעב איה תישפוח תיתשת תנכות לש המויק

 

סקינוי תונכות לש תורביעו תירבעב סקוניל איה רתויב הבושחה הנכותה תיתשת
.תונוש

 

.תנווקמה הידפולקיצנאה איה הילע בושחל לוכי ינאש רתויב הבושחה ןכותה תיתשת

 

 

הנבל דדוע

 

תיבה ףדל