הנכות – רמוח לע רוזחל עייסמ Rehearser –
תישפוח

הרז הפש ,ביתכ ,םירורמת הדימ התואב ותיא ןנשל רשפא .תודבוע לש ןונישל יתילכת בר ילכ והז
.לפכה חול תא וא

(הלאשה ול ארקנ םימעפלו) אשונה .אושנו אשונ ,הדבוע םה Rehearser -ב םייסיסבה םיגשומה
בושחל רומא ןנשמהש המ אוה (הבושתה ול ארקנ םימעפלש) אושנה .ןנשמל גצומש המ אוה
םינונישה תא וצירת ירחא רתוי רורב היהי אושנל אשונ ןיב הז רשק .אשונל ףשחנ אוה רשאכ
.תינכותל םיפרוצמה אמגודל

אשונ ביבס ללכ ךרדב תובבוסה ,תודבוע לש הצובק אוה ןוניש .הדבוע הנוכמ אושנו אשונ לש גוז
.ףתושמ

תיסיסבה םינותנה תווצא אוה ךמסמש ומכ ,Rehearser לש תיסיסבה םינותנה תווצא אוה ןוניש
ןוניש לע הרזח ןה רשפאמ Rehearser -ש ךכב םג תספות וזה הלבקהה .םילילמת דבעמ לש
ןהו (םילילמת דבעמב רחא והשימ רביחש ךמסמ לש האירקל הליבקמה) רחא והשימ רביחש
.(םילילמת דבעמב ךמסמ לש רוביחל הליבקמה) שדח ןוניש לש רוביח

שומיש

הסריג תוחפל .Sun לש רתאהמ 2 הוא'ג לש הציר תביבס תשרדנ Rehearser -ה תא ץירהל ידכ
.JRE לש 1.2.2

.NT תונולחב ירבעה קשממה םע היעב שיש הארנ

 

הלכלכ ורקימב םירועש לע תורזח םע 1.1 הסריג

.ךפיהלו ,1.0 הסריגב םיצר םניא 1.1 הסריגמ םינוניש

1.2 הסריגל 1.1 הסריג ןיב תומיאת תננכותמ אל ןכ ומכ

.תואסריג ןיב םינוניש ריבעהל היהי רשפא ,בצייתי םינותנה הנבמ רשאכ ,דיתעב

תולוקו תונומת ,תוזורחמל demos םע 1.0 הסריג

בותכל שי

java ex3

(...הוא'ג סרוקב ישילשה ליגרתה היה הז ,ןכ)

 

:(םיסוחד) םיפרוצמה םירועשה

spell.rhs •  
rhs.םירורמת •  
multiplication.rhs •  
translations.rhs •  

:דירוהל שיש םיצבקה

הברה אל ,הזה ףדהמ בחרנ רתוי תצק .תילגנאב readme.rtf •  
םיצבקהו (ילנויצפוא) ירבעה קשממה , (java.*)רוקמה דוק יצבק לכ תא ללוכ ex3.zip
הפיא הזה ץבוקה תא םישל רשפא .רועשה יצבק תעברא תא ןכו ,(class.*) םילפמוקמה
.םיצורש
•  
םיאצמנ וב .C קסידב rehearse ירוטקרידכ סורפל שי הזה ץבוקה תא rehearse.zip
יביתנב תשמתשמ תינכתה יכ ,וב םירוטקריד-תתה ללוכ בושח םוקימה .הרזחל םינותנה
.םיאלמ ץבוק
•  
םשב ירוטקרידל ותוא סורפל ךירצ .יפארגה קשממה לש םינוקיאה ץבוק icons.zip
.הנכותה תא םיצירמ ונממש ירוטקריד ותואב icons
•  

יחרזא לכ לש הנכות – תישפוח הנכות
תשרה

קתוע הפל חולשלו ,םכיניע תוארכ התוא רפשל םינמזומ םתא .תישפוח הנכות אוה Rehearser
.םירופישה תא דירוהל ולכוי םלוכש ידכ

רשפאא ינא .הנה חולשלו םינוש דומיל תועוצקמ לע תוניינעמ תורזח רבחל םינמזומ םג םתא
.תורזח הפמ דירוהל

 

,בוט לכ

.הנבל דדוע

 

הנבל דדוע לש תיבה ףד

תובוגת