20-ה תונשב תקולחמה .ב – ןלוגהו לארשיב םימה

 

הירפמיאה םוחתב דחי םג הירוסו לארשי-ץרא וללכנ ,1914-ב הצרפש ,הנושארה םלועה תמחלמל דע
.ןהיניב לובגה רבוע הפיא העיבקל תועמשמ לכ העדונ אלו ,תינמותוע-תיכרותה

הדעו – היסורו תפרצ ,הינטירב – היכרותב ומחלנש תירבה תונידמ ונימ הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב
םש לע הארקנ הדעוה .היכרות לע הווקמה ןנוחצנ ירחא ןוכיתה חרזמה תא ןהיניב קלחל ךיא עובקל הדעונש
,יסור :םירוזא 7-ל ולוכ ןוכיתה חרזמה תא הקליח הדעוה .וקיפ–סקייס תדעו םשב הלש שארה יבשוי
תומצעמ ידיב ןודנה חטשה ללכ היה אל הדעוה ינויד ןמזב יכ ,ןייוצי .דועו ,ימואלניב ,יברע ,ילגנא ,יתפרצ
דחא) 1:1,000,000 לש הדימ-הנקב הפמ יפל ודבע הדעוה ירבחו ,ןהלש היה אלש והשמ וקליח ןה !תירבה
קר אל התוא תוארלו ,רופלב תרהצהב םג ןנובתהל יואר הז עקר לע ,בגא .חטשה תא תוארל ילב ,(ןוילימל
תיטירבה הירפמיאהש פמרטכ םג אלא ,ןכסמה ידוהיה םעה יפלכ בידנה יטירבה םעה לש תיליצא הוחמכ
הדעוה לש הפוס .ןוכיתה חרזמב דתי עוקתל ידכ לארשי-ץראב םידוהיה לש תוירוטסיהה תויוכזה לע תספות
.םלועה ןמ הלטבו הרבע וזו ,הדעוה ןמ םג השרפ ךכו ,המחלמה ןמ היסור השרפ 1917 תנשב :רמ היה
.םלועמ ומייוק אל םהלש הדעוה תונקסמש תורמל ,וקיפ–סקייס תומשה דמצ תא ריכזהל םיברמ המ-םושמ

הינטירב לש טדנמה יחטש ןיב לובגה תא תוותהל השדח הדעו העבקנ 20-ה האמה לש 20-ה תונש תישארב
Paulet הלופ יתפרצה ויה וז הדעו לש שארה-יבשוי .הירוס ןיבל לארשי-ץרא ןיב ונייה ,טנאבלב תפרצו
הכזש לובגה תא רבד לש ופוסב העבקש איה ,במוקוינ–הלופ תדעו ,וז הדעו .Newcombe במוקוינ יטירבהו
"ימואלניבה לובגה" םשב עודיהו ,(ם"ואה ןוגראל םדקש רוציה ,"םימואלה רבח" ידיב) תימואלניב הרכהל
."1923 לובג" ול םיארוקה שי הנורחאלו ,"קוריה וקה" וא

המכ ומצעל עבק אוהו ,ונמזל תינרדומו הבחר תיפרגואיג הלכשה לעב ,םיקפוא-בחר שיא היה במוקוינ
אל לובגהש ;ויתומדאל רפכ ןיב דירפי אל לובגהש ;"הנגה-רב" היהי לובגהש :הצר אוה רתיה ןיב .תונורקע
תא יטירבה טדנמה חטשב לולכי לובגהש ;ונכשל דחא רפכמ םכרדב תרחא הנידמב רובעל םיבשות חירכי
א ןלוגהו לארשיב םימה הארו .דועו ;יטירבה טדנמה םוחתב וללכי לארשי-ץרא לש םימה-תורוקמש ;תירוטסיהה לארשי-ץרא
.א ןלוגהו לארשיב םימה

תניחבמ יואר םייוסמ חטשש ונייה ,םהיניב הריתס לש בצמ ןכתי – םידחא תונורקע שי םאש ,וילאמ ןבומ
םידחא תומוקמב הרקש המ הז ,ןכאו .תרחאה הנידמב – רחא ןורקע תניחבמו ,וז הנידמב תויהל דחא ןורקע
.לובגה ךרואל

םידדצה ינש ומיכסה הליחת .םירבשמו תוכופהת ורבעו ,תודחא םינש וכשמנ במוקוינ-הלופ תדעוב םינוידה
,םש-יא יכ תעדל םיטירבה וחכונ ךכ-רחא .(לארשי-ץראל רמולכ) יטירבה טדנמל ךייתשי ןלוגה בור יכ
הירוסמ לוסומ לבח תא ריבעהל םיתפרצהמ ושרד םיטירבה .טפנ שי ,לוסומ לבחב ,הירוס חרזמ-ןופצב
הפ הצופ ןיאו ,קאריעב לוסומ לבח לולכ םויה דע) יטירב העפשה-חטש התיהש ,קאריעל (תיתפרצה)
.ןלוגה תא םיתפרצה ידיל רוסמל םיטירבה ומיכסה ,תפסונ הקסע תרגסמבו ,תאז תרומת ךא .(...ףצפצמו
לש םיילאבולג םיסרטניא םג רתיה ןיב םיברועמ ויה הירוסל לארשי-ץרא ןיב לובגה תעיבקב יכ עמשמ
תועגונה תוצראה תבוט לש םילוקיש ןיבל םהיניב רבד ןיאש םיסרטניא ,תפרצו הינטירב לש תוירפמיאה
.ד ןלוגהו לארשיב םימה הארו .ןהב םיבשויה םימעהו (לארשי-ץראו הירוס) רבדב

םיה ןמ קתונמ היהי ןלוגהש ןכתי אל .ונלש היהי ןלוגהש םתמכסה רבכ" :במוקוינל רמאו הלופ אב התע
אל לובגה יכ יוצרש ללכה תא ומצעב עבקש ,במוקוינ ."ונלש תויהל תבייח תוריב–הרטיינוק ךרד .ןוכיתה
המ !םיתפרצה ידיל סאינבה ןיעמ רובעי ךכב םלוא .םיכסהל ץלאנ ,הנידמ התוא לש םינוש םיקלח ןיב דירפי
רובעל םיתפרצל רשפאיש ,"סאינב ףקוע שיבכ" וללסיש השקבב יטירבה תובשומה דרשמ לא הנפ ?השע
אל במוקוינ .ללכ וילא ועש אל םש םלוא .סאינבה ןיעמ תא םיטירבה ידיב ריאשיו ,תוריבל הרטיינוקמ
הזכ םוכס זא ונל היה אל .גנילרטס תוריל 5,000 לש םוכס שקיבו ,תינויצה תורדתסהל ,ונילא הנפו ,שאייתה
,יתפרצ ץחלל תונעהלו םיכסהל ץלאנ ,ישיא ןולשכ לש הדבכ השוחת ךותמ ,במוקוינש הרק ךכו ...יונפ
יכ שרופמב םכסהב זא עבקנ ונופצמ תא תוקנל ידכ .(םירוסה ונייה) םיתפרצה ידיב סאינבה ןיעמ תא רוסמלו
.יטירבה חטשב ןיעמה תא לולכל המגמב דיתעב ןודיו בושיו ,ינמז אוה הז לובג-עטק

אוה .העטומ היה ינבצחה תונייעמ לש קייודמה םמוקימ לע במוקוינ לש עדימה ?ינבצחה תוניעמ יבגל המו
םנמא הז יכ םיעדוי ונא םויכ .עבקנש לובגל ןופצמ מ"ק רסירתכ ,ינבצח-לא עבנ ןיעממ עבונ ינבצחה יכ בשח
,ינאזו-לא ןיעב עבונ ינבצחה לש ירקיעה ןיעמה יכ במוקוינ עדי וליא .בושחה ןיעמה ונניא הז ןיעמ ךא ,ןוכנ
.הירוטסיהב "וליא" ןיא ןה ...עדוי ימ – ועבקש לובגה ןמ מ"ק ינשכ קר ,ר'ג'ע רפכה ילגרל

לע אלא ,תחא הדוקנב אל עקוב אוהו ,ץראה תונייעמב לודגה הז .ולש לע דומעל במוקוינ עדי ןד ןיע יבגל קר
וללכיי – 'מ 10 לש בחורב העוצר דועו ,ןיעמה חטש לכ" יכ עובקל גאד במוקוינו .םנוד יצחכ לש חטש ינפ
."יטירבה טדנמה חטשב

.ג ןלוגבו לארשיב םימה האר – הירוסל לארשי ןיב םינשה תבר המחלמב אטבתה הז לכ ךיא

 

םירחאה םיפדה תיצמת

 

ישארה ףדל הרזח