לשמכ הלוטמ

םשא ימו "ליחתה ימ" םעפ-יא ררבתי םא קפס .ןונבלב תויתדעניב תומוהמ וללוחתה 1860 תנשב
,הרזעל ונפ םירצונה .תושק םהב וחבט – םירצונה לע רובגל םיזורדה וחילצהשמ יכ עודי ךא ,המב
.םחר אלל םיזורדב וכהו םירצונה התע ורבג ךכ .םתרזעל שח יתפרצ חולשמ ליחו

,תושוטנ הארנכ ויהש ,הלוטמ תומדאב ולחנתה ,רתוי םיינופצ םירוזאמ וטלמנש ,םיזורד םיטילפ
.הלט-םוא םשב בושי םש ומיקהו

םש לע תומושר הלוטמ תומדא ואצמנ ,תיכרותה הירפמיאב תיביטרטסינימדא תונגראתה הלחשכ
אל .ולש םיסיראכ ובשחנ ,ןתוא ודביעו הלא תומדא לע ובשיש ,םיזורדה .תוריבמ רישע ירצונ רחוס
םיזורדה הלא ויה אמש וא ,יממו ופסכב ןתוא שכר אוהש וא ,הליחתכלמ ויתומדא הלא ויה םא רורב
אלא תויוכז קר אל ומע אשנ תומדאה םושיר יכ ,םמש לע תומושר ויהי אל תומדאהש ופידעהש םמצע
.אבצל סויגו םיסמ םולשת ןוגכ תובוח םג

,םיזורדה .(לוביהמ 3/8) לוביה ןמ %37.5 עקרקה לעבל םימלשמ םיסירא יכ ןמז ותואב היה לבוקמ
ןכ לע .םלשל וברס – םיאגו םיפיקת ויה ינש דצמו ,םמויקל קיפסמ ישוקבו לד םלוביו םיינע ויהש
תא הנק ,ןורבה לש ודיקפ ,דייש והילא .םידוהיל הרכמלו המדאה ןמ רטפהל עקרקה-לעב חמש
םיזורדה םלוא .(ןוכנ-לא ררבל םויכ השק ?1894 ילואו) 1893 תנשב ןורבה רובע הלוטמ תומדא
.(הריכח ימד םלשל אל וכישמהו) םתמדא לע תבשל וכישמה

םתיב תא שוטנל וצלאנ הלוטמ לש םיזורדה .ןונבלב תויתדעניב תומוהמ וללוחתה בוש 1896 תנשב
לש תוחפשמ -60כ ןורבה ישנא וסייג תע התואב .םיזורדה רהב םהיחא לצא טלפמ ואצמו ,ינמז חרואב
,םיזורדה לש םיבוזעה םהיתבב ולחנתה םיבשייתמה .השוטנה הלוטמב בשייתהל םואיבהו םידוהי
.בולעה רוידה ןמ דאמ ולבסו

תידוהיה הלוטמ תודלותב .סופת ותוא ואצמו םתיבל ורזח םיזורדהו ,הלוטמב תומוהמה וככש םימיל
לקנ ךא ,םיזורדה "םידדוש"ב םהיקבאמב םיבשייתמה לש םהיתואלת לע םישקה םירופיסה םיבר
בשייתהלו רובעל םיזורדה ותואנ םיבר ךווית יצמאמ ירחא קר .םיזורדה לש םתואר-תדוקנ תא ראתל
בוזעלו ,שדח םוקמל םרבעמ תא ןממל ידכ םהל םליש ןורבהש םולשת תרומת ,םירחא תומוקמב
רותב םמצע תא םיאור ןיידע םירחא םירפכבו סמש לד'גמב םהיאצאצ .תובר םינש םתיב היהש םוקמ
."הלוטמ ישרוגמ" וא "הלוטמ יאצוי"

,הנפדב ונלש תראופמה תיצולחה תובשייתהב םיכורכ םימוד םירופיס .גירח ונניא הלוטמ לש הרופיס
.םירחא םיבר תומוקמבו ,ךורב-ןיעמב

לעבל ,רחא והשימל רקיעב םלושש) ףסכב ויבשות ידימ שבכנש בושי רוהט תירסומ הניחבמ םאה
?המחלמב שבכנש בושימ רתוי (עקרקה

לילגה לכ

ושענש םישוביכה לש ירוטסיהה קודיצב המצע לשו םלועה לש הרכהב התכז תינויצה העונתה
זוע-לחנ ,היכלמו אסאס ,עבש-ראבו וכע ,הלמרו דול ,הפיחו ופי ,תפצו הירבט .תואמצעה תמחלמב
,םימדוקה הילעב ידימ השכרנש עקרק לע םיבשוי – םיבושי תואמ דועו – תיערזו העוטנ ,תוילגרמו
תירסומו תינורקע הניחבמ וז המחלמ הנוש םאה .תואמצעה תמחלמב ןוחצנ תובקעב ,םיברעה
?היתואצותו םימיה תשש תמחלממ

?לילגל ןלוגה ןיב לדבהה המ :הארו

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח