3 הירוס םע םולש

.שקעתהל המ לעו רתוול המב

דיתע וא רבע .א

חטשב רתוי רתוונש לככ .םירותיו ךכ םשל תושעלו ,תורשפל עיגהל ךרוצ היהי הירוס םע םינוידב
.רחא חטשב ינשה דצהמ םירותיו שורדלו רתוי שקעתהל לכונ ךכ ,דחא

"תוירוטסיה תויוכז"ב אלו ,דיתעב יוצרה בצמב זכרתהל ךירצ שקעתהל המ לע ירקיעה לוקישה
הנשב תאיזזע-לא לת לש וא רדג תמח לש סוטטסה היה המ בושח אל :המגודל .רבעה ןמ בצמ תחצנהו
סוטטס הלא םירתא ינשל היה הלא םינש ןיבמ תחא לכב) 1910, 1930, 1947, 1948, 1950, 1960, 1970
רתוי הזמ קיפי ימ :דיתעב םירוסל ינויח המו ונל ינויח המ רתוי יתועמשמ ?בושח ןכ המ .(רחא
בצמל דוגינב תאזו .לארשיב רדג תמח תא לולכל תידיתע הקדצה לכ ןיא :ל"נה המגודב .תלעות
אוה תאיזזע-לא לת וליאו תילארשי איה רדג תמח יכ ילוא םיעבוקה ,"ימואלניבה קוח"לו ירוטסיהה
היקומינש ,-20ה תונשמ במוקוינ–הלופ תדעוב םינוידה תואצות תא חיצנמ "קוריה וקה" .ירוס וקלחב
.(1 הירוס םע םולש :האר) םתקדצה תא ןמזמ ודביא

רתאה תא וחתיפש ,םיבושי 5 לש תולעבב םויכ תאצמנ רדג-תמח :הדח הרוצב תאז גיצהל רשפא
רדג-תמח תכייש ימואלניבה קוחה תניחבמ .המח-אובמ ץובק אוה םהמ דחא .ותוא םיליעפמו
?המח-אובמב וא רדג-תמחב קיזחהל :ונל בושח רתוי המ .הירוסל תכייש המח אובמ וליאו ,לארשיל
המח אובמ וליאו .לארשי תנידמ לש ינויח סרטניא הז ןיא ךא ,רדג תמחב לובטל לוכי ינאש יל דמחנ
לארשיב םיאצמנה םיבושי 3 – ריצק-לתו ןואה ,בג-ןיע לעו תרנכה לע הלעמלמ טלושה םוקמב תבשוי
לארשיל שי .םימיה תשש תמחלמ דע םירוסה לש תוקצהמ תושק ולבס רשאו ,ןוירטירקו העד לכ יפל
סרטניא ןיא הירוסל וליאו ,"קוריה וקה" םוחתב הניאש ףא ,המח-אובמב קיזחהל ינויח סרטניא
.םהידיל התוא לבקל ("ימואלה דובכ"ה םרוג דבלמ) דחוימב ינויח

"ימואלניבה קוחה" יפל תויוכזה ןמ ךפהה אוה דיתעל ינויחה סרטניאה םימעפלש רבתסמ
?דיתעה וא רבעה :רתוי ונל בושח המ .רבעה לע ךמתסמה

קוחר דיתע וא בורק דיתע .ב

ןמ התוא דמול ינאש יפכ ,קרב דוהא לש ותשיגב רומח הגשמ לע עיבצהל הצור ינא תועינצה לכ םע
:תרושקתה

ודבאיש םיגשה לע םללגב רתוול יוארו ,הנש 20 דועב םג ונתוא ותרשיש םיסכנ לע שקעתהל בושח
.םינש 5 דועב םמעטמ

םיסכנ לע םתרומת רתוול ץלאנ ,םיינמז תונורתפ ראשו "זורפ" ,"הערתה תונחת" לע שקעתנ םא
ןוגכ ,םיבושח םיחטשב םירותיו גישהל ילוא לכונ – םינש -5ל תונורתפ לע רתוונ םא :ךפהלו .םיעובק
הטילש וא ;דיתעב תומיע לכב תונורתי הל הנקתו בושת הירוסל ותרבעהש ,יגטרטסא חטשב הקזחה
.ילארשי ראשי תרנכה לש זוקינה ןגאשכ ,םימה לע חווט-תכורא

לש םולש" וניא הז – חטשב םירותיו הז םשל רתוול ץלאנו ,םייאבצ תונוחטב לע שקעתנ םא
."םיצימא

 

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח