הירוטסיה – 'א םירוסה יניעב

דחא לכ תודמע יבגל םהלש תונשרפה המו ,ויתורוקמו ךוסכסה תא םירוסה םיאור ךיא
.םידדצהמ

?לארשי-ץראל הירוס ןיב לובגה רבוע קוידב הפיא תפכא ימל

יכ ,םדק ימיב רבכ םידוהיה תא הקיסעה הירוסל לארשי-ץרא ןיב לובגה רבוע הפיא הלאשה
(דועו רשעמ תובוח) םיללכ לארשי-ץראב תואלקחה ילובי לע םילח תווצמ ירמוש םידוהי יבגל
בר טורפב ראותמ ל"זח תשיג יפל לובגה .ץראל-ץוחב תואלקח לש םילובי לע רשאמ םירחא
ףלאמ ,בגא .םיקתוע המכב רמתשנש ,"לארשי-ץרא ימוחת לש אתיירבה" םשב עודיה ךמסמב
יפל ,םהש תומוקמ שי :םייחצנ םניא ל"זח תפקשה יפל תולובגה יכ הז ךמסמב תוארל דאמ
םויהו ,ץראל-ץוח םעפ ויהש םירחא שיו ;ץראל-ץוח םה םויהו לארשי-ץרא םעפ ויה ,הז ךמסמ
בור תמייוסמ הפוקתב םידוהיל שי םא הלאשה יפל עבקנ רבדהו .לארשי-ץרא לע םיבשחנ םה
.םוקמ ותוא לש היסולכואב

האמה תישאר דע הירוסל לארשי-ץרא ןיב לובגה תלאשב שיא ןיינעתה אל םידוהיל טרפ םלוא
הירפמיאה ןמ קלח קר היה – תוצרא ראשו הירוס ,לארשי-ץרא ללוכ – רוזאה לכ .םירשעה
ללכו ,קשמדב היה הזכרמש ,תחא היצניבורפל בשחנ הז קלח .תבחרנה תינמותועה תיכרותה
םוחתב לארשי-ץרא הללכנ ,היאמוא תיב ןוטלש ןמזב ,ןכל םדוק םג .לארשי-ץרא תא םג רומאכ
לארשי-ץרא הללכנ ,םירצמב היה םזכרמש ,םיכולממה ןוטלש ןמזב וליפא .קשמד לש הנוטלש
.קשמד התיה התריבש היצניבורפ םוחתב

(ב םירוסה יניעב :םג האר) ?ליכשמה ירוסה חרזאה עדוי המ

.קשמד ןוטלש תחת התיה םילשורי םג ונייה ,טנאבלה לכב קשמד הטלש םינש תואמ ךשמב
ץרא לש המורדכ םהיניעב הבשחנ ןיטסלפ אלא ,הרז ץרא לע ןוטלשכ תאז ואר אל םירוסה
.קשמד וא הירוס ונייה ,"םאש"

וזל הבר הדימב המוד השיג עיתפמ חרואב םירוסה לצא אוצמל רשפא םייוסמ חטשב ,בגא
.םע אל ללכב םה ?םיניטסלפה םהימ :ןיעמ והשמ .תובר םינש תינויצה תוגיהנמה ברקב הטלשש
םיסנמו ,הלאה םיניטסלפה ינש דצמו םינויצה דחא דצמ םיאב הנהו ,הירוסמ קלח איה ןיטסלפ
.ימורדה הקלח תא הירוסמ לוזגל

?היהי המ

תונצחשהמ יברעה עגפנ ידוהי םע יברע לש שגפמ לכב :העיתפמ הדבוע דוע רוכזל יאדכ
םלועל ונתנ ונחנא ,יתוברת יכה םעה ונחנא" :ונתאמ דחא לכמ םישמ ילב תפטונה תיתוברתה
יכ םיעדוי ,הרישעה םתוברתב םיאג םה אולהו ."ונחנאו ונחנא ,םיליכשמ ונחנא ,ךנתה רפס תא
,םירישע יכה ,םילענ יכה ,םיקיתע יכה םה – תיברעה ,הפשה ,היפוסוליפה ןכו ,תיברעה תוברתה
.םיקומע יכה

תוברתה תא הארנו ,וילע ונכנוח רשא תא ונשארמ איצונש ,ךכל עיגהל ריבס יוכיס שי םאה
?הילע הלוע ףא ילואו ,ונלשמ תלפונ הניאש ,ההובגכ תיברעה

םלש בלב לבקיש ?תורוד הזמ וילע ךנוח אוהש תא ושארמ איצוי ירוסה חרזאהש יוכיס שי םאהו
,יברעה ןוכיתה חרזמה בלב הנידמ םייקל םידוהי לש םתוכז תאו לארשי תנידמ לש המויק תא
?תימורדה הירוס לש התמדא לע

םירחאה םיפדה תיצמת

ישארה ףדל הרזח